โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-06-2022 ผู้ชม 56

Nature

 

 

ผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

ตำแหน่ง

ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวกรรณิกา จันสายทอง

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวฉวีวรรณ จันนทร์อ่อน

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวอริศรา เทพาชมภู

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวเกศรินทร์ แก่งศิริ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

นางสาวนวิยา ทองลิ่ม

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ ทวีทรัพย์

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวนิลาวรรณ จิตสนธิ

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวภัสสร ศิศาริกรณ์

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาววาสนา สุระพา

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวสุจินต์ สงเชื้อ

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

นางสาวบุญช่วย จันทร์ฉาย

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tags :