ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2019 ผู้ชม 645

วันพุธที่ 6 มี.ค.62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 มี.ค.62 ซึ่งโปรแกรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง ณ ห้องประชุมรัตนอาภา เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งนันทนาการ การเล่นเกม การทำกิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จากนอกห้องเรียนและนอกสถานศึกษา อีกทั้งผู้เรียนได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต