Tags : วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สำนึกครูดี ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ โดย ท่าน รศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานวิจัย การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ตอนต้น) วันที่ 18 ก.พ. 63 ณ สำนักอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วม งาน 100 ปีธงไตรรงค์