ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้เข้าชม 246

ภาพที่ 1. ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 2. ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 3. ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4. ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 24-12-2019 ผู้เข้าชม 205

ภาพที่ 1. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพที่ 2. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพที่ 3. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพที่ 4. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)" ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 183

ภาพที่ 1. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 2. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 3. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 4. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ


วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างอบอุ่น

เผยแพร่เมื่อ 19-03-2019 ผู้เข้าชม 71

ภาพที่ 1. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างอบอุ่น

ภาพที่ 2. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างอบอุ่น

ภาพที่ 3. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างอบอุ่น

ภาพที่ 4. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างอบอุ่น


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านลำมะโกรก

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2018 ผู้เข้าชม 52

ภาพที่ 1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านลำมะโกรก

ภาพที่ 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านลำมะโกรก

ภาพที่ 3. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านลำมะโกรก

ภาพที่ 4. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านลำมะโกรก


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2018 ผู้เข้าชม 32

ภาพที่ 1. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่เมื่อ 16-06-2018 ผู้เข้าชม 34

ภาพที่ 1. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 2. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 3. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 4. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2018 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 2. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 3. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 4. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เข้าชม 32

ภาพที่ 1. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 2. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 3. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพที่ 4. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ให้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 203

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4. ประชาสัมพันธ์