รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 368

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 132

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 880

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี

เผยแพร่เมื่อ 28-10-2020 ผู้ชม 211

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี