รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 123

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 56

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 411

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี

เผยแพร่เมื่อ 24-08-2019 ผู้ชม 83

กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี