วันที่ 8 ก.ค. 62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯหลักสูตรป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มาเป็นกรรมการในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เข้าชม 98

ภาพที่ 1. วันที่ 8 ก.ค. 62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯหลักสูตรป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ภาพที่ 2. วันที่ 8 ก.ค. 62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯหลักสูตรป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ภาพที่ 3. วันที่ 8 ก.ค. 62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯหลักสูตรป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ภาพที่ 4. วันที่ 8 ก.ค. 62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯหลักสูตรป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มาเป็นกรรมการในครั้งนี้


โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12-10-2018 ผู้เข้าชม 90

ภาพที่ 1. โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์


โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2018 ผู้เข้าชม 89

ภาพที่ 1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-06-2018 ผู้เข้าชม 103

ภาพที่ 1. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-05-2018 ผู้เข้าชม 104

ภาพที่ 1. โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 2. โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 3. โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 4. โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2018 ผู้เข้าชม 115

ภาพที่ 1. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 2. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 3. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 4. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการอบรมเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2018 ผู้เข้าชม 40

ภาพที่ 1. โครงการอบรมเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 2. โครงการอบรมเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 3. โครงการอบรมเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 4. โครงการอบรมเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 63

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4. ประชาสัมพันธ์


คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 62

ภาพที่ 1. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร