กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 29-04-2018 ผู้ชม 63

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจปีการศึกษา  ขึ้นในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์มนตรี หลินภู และ อาจารย์ศรวัส ศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา 

Tags :