โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-05-2018 ผู้ชม 64

โครงการอบรมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสามารถนำความรู้ไปบูรณาการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Tags :