เผยแพร่เมื่อ 27-06-2019 ผู้ชม 85

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ปราณี เพชรแก้ว ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี และดร.สุริยา คำกุนะ กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561