นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2019 ผู้ชม 698

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

ผศ.อมรา ทองใส

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2019 ผู้ชม 179

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.อมรา ทองใส

อาจารย์กษมา สุรเดชา

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2019 ผู้ชม 622

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์กษมา สุรเดชา

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2019 ผู้ชม 48

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ปราณี เพชรแก้ว ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี และดร.สุริยา คำกุนะ กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

มคอ.3 เทอม 1

เผยแพร่เมื่อ 01-05-2018 ผู้ชม 292

มคอ.3 เทอม 1

มคอ.3 เทอม 1

มคอ.3 เทอม 2

เผยแพร่เมื่อ 01-05-2018 ผู้ชม 244

มคอ.3 เทอม 2

มคอ.5 เทอม 1

เผยแพร่เมื่อ 01-05-2018 ผู้ชม 281

มคอ.5 เทอม 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 304

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์มานพ ศรีเทียม

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2020 ผู้ชม 191

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์มานพ ศรีเทียม

อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2020 ผู้ชม 289

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ

อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2020 ผู้ชม 276

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม