กิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการค่ายภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก" ณ โรงเรียนบ้านเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 94

Tags : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์มานพ ศรีเทียม มคอ.3 เทอม 2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อมรา ศรีแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ มคอ.5 เทอม 1