นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้เข้าชม 81

ภาพที่ 1. นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

ภาพที่ 2. นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

ภาพที่ 3. นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖

ภาพที่ 4. นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 127

ภาพที่ 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


กิจกรรมบริการวิชาการ "ค่ายรักการอ่าน การสอนภาษาไทย" ณ โรงเรียนวัดคูยาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 127

ภาพที่ 1. กิจกรรมบริการวิชาการ

ภาพที่ 2. กิจกรรมบริการวิชาการ

ภาพที่ 3. กิจกรรมบริการวิชาการ

ภาพที่ 4. กิจกรรมบริการวิชาการ


กิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการค่ายภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก" ณ โรงเรียนบ้านเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 94

ภาพที่ 1. กิจกรรมบริการวิชาการ

ภาพที่ 2. กิจกรรมบริการวิชาการ

ภาพที่ 3. กิจกรรมบริการวิชาการ


ประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มิ.ย. 61

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2018 ผู้เข้าชม 167

ภาพที่ 1. ประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มิ.ย. 61

ภาพที่ 2. ประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มิ.ย. 61

ภาพที่ 3. ประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มิ.ย. 61

ภาพที่ 4. ประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 มิ.ย. 61


กิจกรรมขอขมาลาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 23-04-2018 ผู้เข้าชม 158

ภาพที่ 1. กิจกรรมขอขมาลาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2. กิจกรรมขอขมาลาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 3. กิจกรรมขอขมาลาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4. กิจกรรมขอขมาลาครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561


โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 23-04-2018 ผู้เข้าชม 155

ภาพที่ 1. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 3. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 4. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายภาษาไทยกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 23-04-2018 ผู้เข้าชม 137

ภาพที่ 1. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายภาษาไทยกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 87

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4. ประชาสัมพันธ์


คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 95

ภาพที่ 1. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร