งบประมาณปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ

2019 งบ บกศ.

1 2019-10-15 11:28:26 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 71 KB 68
2 2019-10-15 11:29:32 เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 77 KB 54
3 2019-10-15 11:30:06 แข่งขันทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 72.5 KB 56
4 2019-10-15 11:31:29 ค่ายภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย 80.5 KB 56
5 2019-10-15 11:33:21 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาไทย 75.5 KB 56
6 2019-10-15 11:34:14 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร โปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้ารงานวิจัย โปรแกรมวิชาภาษาไทย 80 KB 49
7 2019-10-15 11:34:48 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาภาษาไทย 77.5 KB 58
8 2019-10-15 11:36:06 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิศาสตร์ 75 KB 61
9 2019-10-15 11:36:59 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิศาสตร์ 101 KB 51
10 2019-10-15 11:38:14 ค่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 75.5 KB 53
11 2019-10-15 11:38:42 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 91 KB 66
12 2019-10-15 11:39:20 ศึกษาดูงานการเรีนรการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 75 KB 56
13 2019-10-15 11:41:50 สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 74 KB 50
14 2019-10-15 11:42:56 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 76.5 KB 51
15 2019-10-15 11:44:03 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน 95 KB 53
16 2019-10-15 11:44:36 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาภาษาจีน 71.5 KB 51
17 2019-10-15 11:45:42 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 96.5 KB 45
18 2019-10-15 11:46:33 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 75.5 KB 51
19 2019-10-15 13:16:26 การแข่งขันวิชาการทางการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 78 KB 65
20 2019-10-15 13:17:05 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 75.5 KB 52
21 2019-10-15 13:17:38 ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 89 KB 56
22 2019-10-15 13:18:59 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 79 KB 47
23 2019-10-15 13:19:35 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 79.5 KB 57
24 2019-10-15 13:20:35 ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา 86.5 KB 47
25 2019-10-15 13:21:44 พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 107 KB 52
26 2019-10-15 13:22:39 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเารียนการสอนสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 72 KB 51
27 2019-10-15 13:23:24 พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูสังคม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 87 KB 56
28 2019-10-15 13:23:57 ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู เรียนรู้นอกสถานที่ของโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 77 KB 58
29 2019-10-15 13:25:20 การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 76 KB 133
30 2019-10-15 13:26:09 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 73 KB 47
31 2019-10-15 13:26:51 พัฒนาความสามารถนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 79.5 KB 49
32 2019-10-15 13:27:34 วันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 73.5 KB 46
33 2019-10-15 13:28:13 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 74 KB 47
34 2019-10-15 13:29:04 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลกรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 75.5 KB 58
35 2019-10-15 13:30:07 บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 83 KB 66
36 2019-10-15 13:31:11 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์(จ้างบุคลากร) คณะครุศาสตร์ 71 KB 39

2019 งบแผ่นดิน

1 2019-10-15 13:34:13 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 83.5 KB 54
2 2019-10-15 13:34:59 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 75.5 KB 55
3 2019-10-15 13:35:32 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 87.5 KB 65
4 2019-10-15 13:36:26 EDU RUN วิ่งเพื่อน้อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ 72.5 KB 66
5 2019-10-15 13:37:06 การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ 74 KB 52
6 2019-10-15 13:38:48 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ 77 KB 47
7 2019-10-15 13:39:40 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ 84.5 KB 45
8 2019-10-15 13:40:58 เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 75 KB 45
9 2019-10-15 13:41:43 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 74.5 KB 44
10 2019-10-15 13:42:52 พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 93.5 KB 56
11 2019-10-15 13:44:00 การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 76 KB 43
12 2019-10-15 13:44:40 นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 79.5 KB 48