มคอ.3-6

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การประถมศึกษา

1 2018-06-02 09:31:19 ประถม2560มคอ.3 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 189.63 KB 14
2 2018-06-02 09:30:58 ประถม2560มคอ.3 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 203.48 KB 10
3 2018-06-02 09:30:28 ประถม2560มคอ.5 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 388.63 KB 10
4 2018-06-02 09:58:39 ประถม2560มคอ.5 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60-อยู่ระหว่างตรวจผลงาน-ผลการเรียน I โปรแกรมการประถมศึกษา 145.77 KB 9
5 2018-06-01 16:45:39 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 55.47 KB 1
6 2018-06-01 16:47:05 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 พัฒนาการการเรียนรู้ โปรแกรมการประถมศึกษา 137.5 KB 2
7 2018-06-01 16:50:42 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 152.5 KB 1
8 2018-06-01 16:53:03 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.12 KB 1
9 2018-06-01 18:47:10 ประถม2560 มคอ.5 -1/60พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 174.5 KB 1
10 2018-06-01 18:48:42 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 167.5 KB 2
11 2018-06-01 19:04:32 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 1
12 2018-06-01 19:30:03 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 117.46 KB 1
13 2018-06-01 19:32:28 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 116.91 KB 2
14 2018-06-01 20:22:47 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 127.38 KB 1
15 2018-06-01 20:24:12 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 143.22 KB 1
16 2018-06-01 20:25:46 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 50 KB 2
17 2018-06-01 20:37:14 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 122.74 KB 4
18 2018-06-01 20:41:31 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.23 KB 1
19 2018-06-01 21:56:25 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 118.67 KB 1
20 2018-06-01 21:30:53 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 140.27 KB 1
21 2018-06-01 21:30:25 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู โปรแกรมการประถมศึกษา 30.19 KB 1
22 2018-06-01 21:57:53 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 3
23 2018-06-01 21:32:07 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 โปรแกรมการประถมศึกษา 20.52 KB 1
24 2018-06-01 21:32:59 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.26 KB 1
25 2018-06-01 21:34:33 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.7 KB 1
26 2018-06-01 21:35:29 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 4 โปรแกรมการประถมศึกษา 33.74 KB 2
27 2018-06-01 22:07:48 ประถม2560 มคอ.-3 2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.72 KB 1
28 2018-06-01 22:14:36 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 34.54 KB 1
29 2018-06-02 10:44:38 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 117.58 KB 3
30 2018-06-03 09:53:52 ประถมศึกษามคอ.3 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 119.5 KB 1
31 2018-06-03 09:58:59 ประถมศึกษามคอ.5 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 3.71 MB 1
32 2018-06-03 10:00:08 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 5 การประถมศึกษา 29.32 KB 1
33 2018-06-03 10:01:26 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 6 การประถมศึกษา 31.48 KB 1

คณิตศาสตร์ 1-2561

1 2018-06-19 21:32:25 มคอ.-3 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 170.55 KB
2 2018-06-19 21:33:07 มอค.-3 การจัดการค่ายวิชาการ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 183.7 KB
3 2018-06-19 21:33:38 มอค.-3 เกมคณิตศาสตร์ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 153.35 KB
4 2018-06-19 21:34:12 มอค.-3 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 159.59 KB
5 2018-06-20 21:03:56 มคอ-3-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 98.6 KB
6 2018-06-20 21:04:26 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 88.33 KB
7 2018-06-20 21:04:53 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-3 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 79.41 KB

คณิตศาสตร์ 2-2560

1 2018-06-19 21:41:35 มคอ.-5 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 145.5 KB
2 2018-06-19 21:43:26 มคอ.-5 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 147.72 KB
3 2018-06-19 21:43:53 มคอ.5 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 141.11 KB
4 2018-06-20 21:08:35 มคอ-5 การจัดการค่ายวิชาการ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 148.6 KB
5 2018-06-20 21:09:18 มคอ-5-ภาษาอังกฤษ-2 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 153.11 KB

จิตวิทยา

1 2018-06-18 15:20:41 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 177 KB 1
2 2018-06-18 15:28:47 มคอ. วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 169 KB

ตัวอย่าง

1 2018-05-31 15:32:02 แบบฟอร์ม มคอ.3 สนง.คณบดี 134.67 KB 8
2 2018-05-31 15:31:51 แบบฟอร์ม มคอ.5 สนง.คณบดี 162.53 KB 7
3 2018-05-31 15:32:14 ตัวอย่าง มคอ.3 สนง.คณบดี 126.58 KB 6
4 2018-05-31 15:32:27 ตัวอย่าง มคอ.5 สนง.คณบดี 60.45 KB 7

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 2018-05-31 17:18:04 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 181.13 KB 6
2 2018-05-31 17:20:01 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 165.28 KB 5
3 2018-06-02 10:28:22 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 174.96 KB 2
4 2018-05-31 17:25:42 มอค.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 185.99 KB 7

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 2018-06-06 09:46:05 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 186.72 KB 4

วิชาชีพครู

1 2018-06-02 12:03:55 อยู่ระหว่างดำเนินการ สนง.คณบดี 32.6 KB 12

สาขาภาษาไทย

1 2018-06-18 13:34:46 มคอ 3 วิชาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง ศุภรดา 43.09 KB

หลักสูตรและการสอน

1 2018-06-18 16:57:18 มคอ.3 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 51.1 KB 3
2 2018-06-18 16:54:26 มคอ.3 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 229.29 KB 2
3 2018-06-18 16:30:13 มคอ.5 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 130.27 KB 3
4 2018-06-18 16:55:49 มคอ.5 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.75 KB 2
5 2018-06-18 16:53:26 มคอ.3 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 233.37 KB 1
6 2018-06-18 16:52:18 มคอ.5 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.84 KB 1