มคอ.3-6

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ

1/2019

1 2019-07-11 10:52:25 มคอ.3 การวิจัยในระดับประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 279.89 KB 94
2 2019-07-03 20:08:11 มคอ.3 วิชาวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 154 KB 100
3 2019-07-03 20:10:28 มคอ.3 วิชาพฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา-ประถมศึกษา ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 249.42 KB 132

1/2561

1 2019-06-17 13:01:56 มคอ.3 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 136 KB 200
2 2019-06-17 13:01:37 มคอ.3 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 130 KB 116
3 2019-06-17 13:05:54 มคอ.3 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 124.5 KB 90
4 2019-06-17 13:06:38 มคอ.5 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 154 KB 76
5 2019-06-17 13:07:41 มคอ.3 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 121.5 KB 93
6 2019-06-17 13:08:35 มคอ.5 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 140.5 KB 126
7 2019-06-17 13:09:30 มคอ.3 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 62.16 KB 113
8 2019-06-17 13:09:56 มคอ.5 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 156 KB 82
9 2019-06-27 11:00:31 Math_มคอ.3 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 170.55 KB 62
10 2019-06-27 11:01:43 Math_มคอ.3-การจัดการค่ายวิชาการ อุไรวรรณ ปานทโชติ 182.66 KB 60
11 2019-06-27 11:02:36 Math_มอค.3- เกมคณิตศาสตร์ อุไรวรรณ ปานทโชติ 153.35 KB 70
12 2019-06-27 11:03:28 Math_มคอ.3 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 159.59 KB 54
13 2019-06-27 11:04:49 Math_มคอ.-5 พฤติกรรมการสอนคณิตศษสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 140.36 KB 60
14 2019-06-27 11:05:36 Math_มคอ.-5 การจัดการค่ายวิชาการ อุไรวรรณ ปานทโชติ 149.15 KB 69
15 2019-06-27 11:06:13 Math_มคอ.-5 เกมคณิตศาสตร์ อุไรวรรณ ปานทโชติ 145.69 KB 64
16 2019-06-27 11:07:03 Math_มคอ.-5 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 144.19 KB 60
17 2019-06-27 11:17:31 Math_มคอ.3-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 170.75 KB 67
18 2019-06-27 11:20:52 Math_มคอ.3-การจัดค่ายคณิตศาสตร์ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 149.65 KB 74
19 2019-06-27 11:22:08 Math_มคอ.3-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 145.77 KB 75
20 2019-06-27 11:22:35 Math_มคอ.3-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 139.6 KB 70
21 2019-06-27 11:23:23 Math_มคอ.5-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 137.09 KB 66
22 2019-06-27 11:23:48 Math_มคอ.5-การจัดค่ายคณิตศาสตร์ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 129.77 KB 58
23 2019-06-27 11:24:11 Math_มคอ.5-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 123.73 KB 75
24 2019-06-27 11:24:33 Math_มคอ.5-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 123.96 KB 63
25 2019-06-27 11:30:42 Math_มคอ.3-แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 227.9 KB 65
26 2019-06-27 11:31:24 Math_มคอ.3-คณิตศาสตร์ดิสครีต อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 270.79 KB 62
27 2019-06-27 11:31:57 Math_มคอ.3-คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 270.06 KB 59
28 2019-06-27 11:32:37 Math_มคอ.5-แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 163.48 KB 72
29 2019-06-27 11:33:04 Math_มคอ.5-คณิตศาสตร์ดิสครีต อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 179.06 KB 64
30 2019-06-27 11:33:30 Math_มคอ.5-คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 190 KB 71
31 2019-06-27 11:42:11 Math_มคอ.3-การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน อ.โกมินทร์ บุญชู 122.63 KB 60
32 2019-06-27 11:41:51 Math_มคอ.3-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อ.โกมินทร์ บุญชู 121.26 KB 75
33 2019-06-27 11:41:31 Math_มคอ.3-คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ อ.โกมินทร์ บุญชู 132.05 KB 75
34 2019-06-27 11:42:47 Math_มคอ.5-การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน อ.โกมินทร์ บุญชู 114.93 KB 62
35 2019-06-27 11:43:55 Math_มคอ.5-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อ.โกมินทร์ บุญชู 120.57 KB 57
36 2019-06-27 11:44:34 Math_มคอ.5-คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ อ.โกมินทร์ บุญชู 130.13 KB 64
37 2019-06-27 11:49:25 Math_มคอ.3-การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด 165.5 KB 79
38 2019-06-27 11:50:14 Math_มคอ.3-พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด 142 KB 68
39 2019-07-06 13:35:26 มคอ.5 วิชาพฤติกรรมการสอนสังคมศึกษา-มัธยมศึกษา ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 157.11 KB 68
40 2019-07-06 13:34:56 มคอ.5 วิชาวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 140.89 KB 60
41 2019-07-06 13:34:31 มคอ.5 วิชาเศรษฐกิจประเทศไทย ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 153.23 KB 70
42 2018-11-24 14:37:22 มคอ.5_การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 3.58 MB 106
43 2018-11-24 14:36:15 มคอ.5_จิตวิทยาพัฒนาการ รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 73.53 KB 90

1/2562

1 2019-07-24 06:31:51 มคอ.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 1/2562 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 145.5 KB 82
2 2019-07-24 06:33:14 มคอ.3 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 1/2562 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 140.5 KB 153

2/2018

1 2019-07-03 20:35:25 มคอ.3 วิชาการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 142.84 KB 79
2 2019-07-03 20:36:11 มคอ.5 วิชาการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 197.89 KB 54

2/2561

1 2019-06-17 13:01:20 มคอ.3 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 123.5 KB 125
2 2019-06-17 13:00:56 มคอ.3 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 144.5 KB 77
3 2019-06-17 13:02:10 มคอ.3 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 91.53 KB 50
4 2019-06-17 13:03:19 มคอ.5 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 82.43 KB 41
5 2019-06-27 11:09:41 Math_มคอ.-3 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน อุไรวรรณ ปานทโชติ 141.22 KB 45
6 2019-06-27 11:10:30 Math_มคอ.-3 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 167.9 KB 40
7 2019-06-27 11:11:29 Math_มคอ.-5 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน อุไรวรรณ ปานทโชติ 155.3 KB 39
8 2019-06-27 11:25:40 Math_มคอ.3-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 111 KB 68
9 2019-06-27 11:26:24 Math_มคอ.3-การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 115 KB 872
10 2019-06-27 11:26:53 Math_มคอ.3-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 99.5 KB 46
11 2019-06-27 11:27:20 Math_มคอ.3-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 96.5 KB 43
12 2019-06-27 11:28:03 Math_มคอ.5-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 136.86 KB 39
13 2019-06-27 11:28:30 Math_มคอ.5-การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 127.52 KB 38
14 2019-06-27 11:28:58 Math_มคอ.5-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 123.93 KB 39
15 2019-06-27 11:29:22 Math_มคอ.5-ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 129.76 KB 37
16 2019-06-27 11:34:13 Math_มคอ.3-ประมวลวิชาชีพเฉพาะ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 248.62 KB 49
17 2019-06-27 11:37:10 Math_มคอ.3-ประวัติคณิตศาสตร์ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 230.65 KB 43
18 2019-06-27 11:34:56 Math_มคอ.3-เรขาคณิตเบื้องต้น อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 233.04 KB 121
19 2019-06-27 11:37:51 Math_มคอ.5-ประมวลวิชาชีพเฉพาะ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 279.44 KB 39
20 2019-06-27 11:38:29 Math_มคอ.5-ประวัติคณิตศาสตร์ อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 260.67 KB 36
21 2019-06-27 11:38:53 Math_มคอ.5-เรขาคณิตเบื้องต้น อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 268.34 KB 37
22 2019-06-27 11:45:15 Math_มคอ.3-การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน อ.โกมินทร์ บุญชู 94 KB 43
23 2019-06-27 11:45:57 Math_มคอ.3-การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น อ.โกมินทร์ บุญชู 99 KB 43
24 2019-06-27 11:46:43 Math_มคอ.3-การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ อ.โกมินทร์ บุญชู 83.5 KB 44
25 2019-06-27 11:47:22 Math_มคอ.5-การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน อ.โกมินทร์ บุญชู 114.95 KB 42
26 2019-06-27 11:47:56 Math_มคอ.5-การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น อ.โกมินทร์ บุญชู 113.83 KB 43
27 2019-06-27 11:48:29 Math_มคอ.5-การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ อ.โกมินทร์ บุญชู 119.58 KB 48
28 2019-06-27 12:03:07 Math_มคอ.5-พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อุไรวรรณ ปานทโชติ 140.3 KB 40
29 2019-07-24 06:26:23 มคอ.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 182 KB 48
30 2018-11-24 14:41:04 มคอ.3 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 122.5 KB 92
31 2018-11-24 14:41:38 มคอ.3_การจัดการค่ายวิชาการ (การศึกษาปฐมวัย) อรทัย บุญเที่ยง 57.67 KB 67
32 2018-11-24 14:40:27 มคอ.3_ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 144 KB 78
33 2018-11-24 14:39:42 มคอ.3_สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 152.5 KB 82
34 2018-11-24 14:32:48 มคอ-3-กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 224.65 KB 100
35 2018-11-24 14:33:24 มคอ-3-เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตฤณ หงษ์ใส 298.8 KB 324
36 2018-11-24 14:34:36 มคอ-3-ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์, ตฤณ หงษ์ใส 255.26 KB 217
37 2018-11-24 14:35:17 มคอ-3-สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 299.76 KB 84
38 2018-11-24 14:35:17 มคอ-3-สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 299.76 KB 59

2/2562

1 2019-07-24 06:29:15 มคอ.3 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 2/2562 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 136 KB 108
2 2019-07-24 06:30:20 มคอ.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 131 KB 51

2018

1 2018-06-28 14:48:15 มคอ.3 วิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 33.72 KB 100
2 2018-06-28 14:49:01 มคอ.3 วิชาการเมืองการปกครองของไทยสำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 33.16 KB 84
3 2018-06-28 14:49:49 มคอ.3 วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 35.31 KB 134
4 2018-06-28 15:24:53 มคอ.3 สิทธิมนุษยชนสำหรับครู 1.2561 ศรวัส ศิริ 205.3 KB 172
5 2018-06-28 15:25:42 มคอ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรัครู (ประถม) 1.2561 ศรวัส ศิริ 289.65 KB 302
6 2018-06-28 15:26:18 มคอ.3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.2561 ศรวัส ศิริ 199.68 KB 188
7 2018-06-28 23:06:02 มคอ.3 รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม 1-2561 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 334.32 KB 213
8 2018-07-03 14:15:18 มคอ.3 รายวิชา การจัดการเรียนรู้ 1-2561 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 338.8 KB 109
9 2018-06-28 23:08:05 มคอ.3 รายวิชา นาฏศิลป์ไทยและการละครสำหรับครูประถมศึกษา 1-2561 อ.สุมาลี วิทยรัตน์ 356.16 KB 118
10 2018-06-29 02:15:09 1_60มคอ.3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 42.12 KB 83
11 2018-06-29 02:16:19 1_60มคอ.3พฤติกรรมการสอนสังคมประถม อ.เลเกีย เขียวดี 46.84 KB 201
12 2018-06-29 14:01:06 มคอ.3หลักสังคมวิทยา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 72.53 KB 76
13 2018-06-29 02:17:21 1_60มคอ.5การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 49.21 KB 96
14 2018-06-29 02:17:53 1_60มคอ.5พฤติกรรมการสอนสังคมประถมศึกษา อ.เลเกีย เขียวดี 36.74 KB 85
15 2018-06-29 02:18:43 1_60มคอ.5ภาษาและวัฒนธรรม อ.เลเกีย เขียวดี 48 KB 106
16 2018-06-29 02:19:48 2_60มคอ.3.เศรษฐศาสตร์ อ.เลเกีย เขียวดี 71.42 KB 88
17 2018-06-29 02:20:43 2_60มคอ.3ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 59.4 KB 136
18 2018-06-29 02:21:05 2_60มคอ.3ภูมิสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี 60.62 KB 81
19 2018-06-29 09:02:58 มคอ.3วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้1/2561 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 151.5 KB 80
20 2018-06-29 09:02:48 มคอ.3วิชาวิจัยทางการศึกษา1/2561 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 201.5 KB 99
21 2018-06-29 12:23:47 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล และนายจตุพล จะวรรณะ 182 KB 86
22 2018-06-29 12:28:35 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาจีน รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล 173 KB 96
23 2018-06-29 12:28:23 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ และนายจตุพล จะวรรณะ 107 KB 82
24 2018-06-29 12:27:01 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 108 KB 81
25 2018-06-29 12:28:01 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 146 KB 81
26 2018-06-29 12:29:21 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 133 KB 77
27 2018-06-29 12:30:01 การผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล และนายจตุพล จะวรรณะ 107 KB 114
28 2018-06-29 13:58:22 มคอ.3 วิชาพุทธรรม ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 62.54 KB 78
29 2018-06-29 14:00:37 มคอ.3วิชาชาดก พุทธสาวก สาวิกา และบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 59.11 KB 143
30 2018-06-29 14:02:39 มคอ.3วิชาศาสนาศึกษา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 63.65 KB 84
31 2018-06-29 14:11:01 มคอ.5 คณิตศาสตร์ดิสครีต-2_60 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 162.04 KB 86
32 2018-06-29 14:11:35 มคอ.5 เรขาคณิตเบื้องต้น-2_60 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 253.45 KB 81
33 2018-06-29 14:12:14 มคอ. 3 แคล 3 เทอม 1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 221.14 KB 80
34 2018-06-29 14:12:40 มคอ.3 คณิตศาสตร์ดิสครีต-1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 224.38 KB 107
35 2018-06-29 14:13:07 มคอ.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์-1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 270.06 KB 103
36 2018-06-29 14:15:03 มคอ.3 วิชาระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 117.5 KB 79
37 2018-06-29 14:20:25 มคอ.3 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 74 KB 145
38 2018-06-29 14:54:03 มคอ.3 วิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 131 KB 255
39 2018-06-29 15:39:32 มคอ.3วิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 155.66 KB 99
40 2018-06-29 15:40:26 มคอ.3วิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 168.61 KB 69
41 2018-06-29 15:41:12 มคอ.3วิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 155.16 KB 72
42 2018-06-29 23:48:58 ไวยากรณืภาษาอังกฤษเบื้องต้น รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 170 KB 298
43 2018-06-29 23:49:26 การเขียนตามรูปแบบ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 157.5 KB 73
44 2018-06-30 01:27:56 1_61มคอ.3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 42.7 KB 80
45 2019-07-01 14:11:32 มคอ3 ถ้อยคำสำนวนไทย ศุภรดา สุขประเสริฐ 238.22 KB 40
46 2018-06-30 01:28:22 1_61มคอ.3พฤติกรรมการสอนสังคมประถม อ.เลเกีย เขียวดี 47.41 KB 92
47 2018-06-30 01:29:44 1_61มคอ.3ภูมิสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี 61.27 KB 118
48 2019-07-01 14:14:21 มคอ3 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา สุขประเสริฐ 330.78 KB 47
49 2018-06-30 01:30:12 1_61มคอ.3หลักสังคมวิทยา อ.เลเกีย เขียวดี 72.32 KB 99
50 2019-07-01 15:17:57 มคอ 5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน ศุภรดา สุขประเสริฐ 358 KB 41
51 2018-06-30 08:13:55 มคอ.3 รายวิชาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 1/61 อ.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 379.62 KB 189
52 2019-07-01 15:18:48 มคอ5 การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นครู ศุภรดา สุขประเสริฐ 315.96 KB 41
53 2018-06-30 08:14:52 มคอ.3 รายวิชานวัีตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1/61 อ.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 56.99 KB 95
54 2019-07-01 15:20:16 มคอ 5 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา สุขประเสริฐ 356.25 KB 43
55 2018-06-30 08:59:06 มคอ 3 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 126.5 KB 79
56 2019-07-01 15:21:37 มคอ.5 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา สุขประเสริฐ 355.54 KB 43
57 2018-06-30 09:00:27 มคอ 3 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 139 KB 71
58 2019-07-01 15:22:32 มคอ.5 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศุภรดา สุขประเสริฐ 320.67 KB 44
59 2018-06-30 13:51:45 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 182.87 KB 71
60 2019-07-01 15:23:40 มคอ.5 ถ้อยคำสำนวนไทย ศุภรดา สุขประเสริฐ 354.93 KB 43
61 2018-06-30 13:52:32 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 70.19 KB 67
62 2019-07-01 15:25:30 มคอ.5 ประมวลสาระความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้ ศุภรดา สุขประเสริฐ 309.1 KB 38
63 2018-06-30 13:53:16 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 182.2 KB 66
64 2018-06-30 18:05:15 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 162.5 KB 82
65 2018-07-01 15:32:31 มคอ 3 วิชาการประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144.5 KB 85
66 2018-06-27 13:04:27 มคอ. 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom Language) ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 477.46 KB 89
67 2018-06-27 13:09:41 มคอ. 3 รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 443.34 KB 71
68 2018-06-27 13:13:46 มคอ. 3 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 437.43 KB 113

2018-โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 2018-07-05 12:32:29 มคอ.3 รหัสวิชา 1071102 ชื่อวิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 126.5 KB 98
2 2018-07-05 12:32:18 มคอ.3 รหัสวิชา 1074203 ชื่อวิชา การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 111.5 KB 97
3 2018-07-05 12:32:08 มคอ.3 รหัสวิชา 1073702 ชื่อวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 359.22 KB 605
4 2018-07-05 12:31:56 มคอ.3 รหัสวิชา 1073502 ชื่อวิชา โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 191.73 KB 304
5 2018-07-05 12:31:43 มคอ.3 รหัสวิชา 1073123 ชื่อวิชา หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 589.25 KB 113

2019

1 2019-07-01 13:54:33 มคอ3 วิชาการพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศุภรดา สุขประเสริฐ 212.84 KB 40
2 2019-07-01 14:02:52 มคอ3 การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นครู ศุภรดา สุขประเสริฐ 227.38 KB 48
3 2019-07-01 14:12:40 มคอ3 ประมวลสาระความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้ ศุภรดา สุขประเสริฐ 197 KB 43
4 2019-07-01 15:07:42 มคอ.3 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา สุขประเสริฐ 332.26 KB 49
5 2019-07-01 15:45:21 มคอ.5 การจัดการเรียนรู้ ปกติ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 202.74 KB 57
6 2019-07-01 15:46:02 มคอ.5 การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน ปกติ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 202.99 KB 50
7 2019-07-01 15:46:38 มคอ.5 การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน ปกติ 2-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 202.99 KB 59
8 2019-07-01 15:47:18 มคอ.5 การพัฒนาหลักสูตร ปกติ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 202.76 KB 53
9 2019-07-01 15:47:49 มคอ.5 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ปกติ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 202.76 KB 51
10 2019-07-02 17:15:18 มคอ.3 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 119.55 KB 62
11 2019-07-02 17:14:57 มคอ.3 การจัดกิจกรรมทักษะทางศิลปะสำหรับการศึกษาปฐมวัย อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 203.82 KB 41
12 2019-07-02 18:56:01 มคอ.3 การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 123.5 KB 109
13 2019-07-02 18:57:03 มคอ.3 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 108.5 KB 253
14 2019-07-03 14:55:40 มคอ.3 การอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สาหรบั เด็กปฐมวัย อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 459.91 KB 52
15 2019-07-03 14:56:24 มคอ.3 การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 446.21 KB 46
16 2019-07-03 15:03:22 มคอ.3 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล 470.94 KB 46
17 2019-07-03 15:04:43 มคอ.3 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก 146.5 KB 125
18 2019-07-03 15:05:18 มคอ.3 การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก 144 KB 50
19 2019-07-04 15:18:31 มคอ.3 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 109 KB 73
20 2019-07-04 15:56:45 มคอ.3 การวิจัยในชั้นเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 128.5 KB 46
21 2019-07-05 10:41:20 1261803 โลกอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา Careers for Elementary School Teachers อ.ศิริโสภา 132.58 KB 89
22 2019-07-05 12:22:16 1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา อ.ศิริโสภา 135.59 KB 42
23 2019-07-06 02:50:01 1-2562-มคอ.3-1073502 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อ.จุฑาทิพย์ 310.81 KB 40
24 2019-07-06 02:51:08 1-2562-มคอ.3-1073702 เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย อ.จุฑาทิพย์ 421.39 KB 44
25 2019-07-06 02:51:57 1-2562-มคอ.3-1074201 การประเมินเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อ.จุฑาทิพย์ 346.65 KB 48
26 2019-07-24 06:24:11 มคอ. 5 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 2/2561 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 177.5 KB 46
27 2019-09-04 09:12:39 การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม 149.76 KB 56

การบริหารการศึกษา

1 2018-06-28 09:17:25 มคอ 3 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 1/61 การบริหารการศึกษา 33.28 KB 75
2 2018-06-28 09:13:19 มคอ 5 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 2/60 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 28.75 KB 70
3 2018-06-28 09:14:43 มคอ 5 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 2/60 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 86
4 2018-06-28 09:16:24 มคอ 3 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 1/61 การบริหารการศึกษา 201.5 KB 74

การประถมศึกษา

1 2018-06-28 13:16:21 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 มนตรี หลินภู 137.5 KB 96
2 2018-06-02 09:31:19 ประถม2560มคอ.3 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 189.63 KB 91
3 2018-06-02 09:30:58 ประถม2560มคอ.3 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 203.48 KB 78
4 2018-06-02 09:30:28 ประถม2560มคอ.5 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 388.63 KB 88
5 2018-06-02 09:58:39 ประถม2560มคอ.5 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60-อยู่ระหว่างตรวจผลงาน-ผลการเรียน I โปรแกรมการประถมศึกษา 145.77 KB 90
6 2018-06-01 16:45:39 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 55.47 KB 134
7 2018-06-01 16:47:05 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 พัฒนาการการเรียนรู้ โปรแกรมการประถมศึกษา 137.5 KB 80
8 2018-06-01 16:50:42 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 152.5 KB 100
9 2018-06-01 16:53:03 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.12 KB 86
10 2018-06-01 18:47:10 ประถม2560 มคอ.5 -1/60พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 174.5 KB 74
11 2018-06-01 18:48:42 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 167.5 KB 96
12 2018-06-01 19:04:32 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 79
13 2018-06-01 19:30:03 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 117.46 KB 87
14 2018-06-01 19:32:28 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 116.91 KB 201
15 2018-06-01 20:22:47 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 127.38 KB 73
16 2018-06-01 20:24:12 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 143.22 KB 87
17 2018-06-01 20:25:46 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 50 KB 142
18 2018-06-01 20:37:14 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 122.74 KB 90
19 2018-06-01 20:41:31 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.23 KB 90
20 2018-06-01 21:56:25 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 118.67 KB 98
21 2018-06-01 21:30:53 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 140.27 KB 89
22 2018-06-01 21:30:25 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู โปรแกรมการประถมศึกษา 30.19 KB 85
23 2018-06-01 21:57:53 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 83
24 2018-06-01 21:32:07 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 โปรแกรมการประถมศึกษา 20.52 KB 82
25 2018-06-01 21:32:59 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.26 KB 80
26 2018-06-01 21:34:33 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.7 KB 78
27 2018-06-01 21:35:29 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 4 โปรแกรมการประถมศึกษา 33.74 KB 82
28 2018-06-01 22:07:48 ประถม2560 มคอ.-3 2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.72 KB 1,192
29 2018-06-01 22:14:36 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 34.54 KB 141
30 2018-06-02 10:44:38 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 117.58 KB 88
31 2018-06-03 09:53:52 ประถมศึกษามคอ.3 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 119.5 KB 111
32 2018-06-03 09:58:59 ประถมศึกษามคอ.5 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 3.71 MB 127
33 2018-06-03 10:00:08 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 5 การประถมศึกษา 29.32 KB 73
34 2018-06-03 10:01:26 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 6 การประถมศึกษา 31.48 KB 81

การประถมศึกาษา

1 2019-08-01 14:39:50 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 100
2 2019-08-01 14:40:25 มคอ.3 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 117

คณิตศาสตร์ 1-2561

1 2018-06-19 21:32:25 มคอ.-3 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 170.55 KB 76
2 2018-06-19 21:33:07 มอค.-3 การจัดการค่ายวิชาการ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 183.7 KB 130
3 2018-06-19 21:33:38 มอค.-3 เกมคณิตศาสตร์ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 153.35 KB 71
4 2018-06-19 21:34:12 มอค.-3 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 159.59 KB 76
5 2018-06-20 21:03:56 มคอ-3-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 98.6 KB 77
6 2018-06-20 21:04:26 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 88.33 KB 80
7 2018-06-20 21:04:53 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-3 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 79.41 KB 68

คณิตศาสตร์ 2-2560

1 2018-06-19 21:41:35 มคอ.-5 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 145.5 KB 70
2 2018-06-19 21:43:26 มคอ.-5 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 147.72 KB 78
3 2018-06-19 21:43:53 มคอ.5 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 141.11 KB 71
4 2018-06-20 21:08:35 มคอ-5 การจัดการค่ายวิชาการ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 148.6 KB 73
5 2018-06-20 21:09:18 มคอ-5-ภาษาอังกฤษ-2 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 153.11 KB 75

จิตวิทยา

1 2018-06-28 10:33:50 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ภาคเรียนที่ 1/2561 ผศ.ดร. อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 43.83 KB 48
2 2018-06-28 13:13:34 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ปีการศึกษา 1/2561 มนตรี หลินภู 180.5 KB 452
3 2018-07-01 16:18:28 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู ปีการศึกษา 1/2561 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ 176 KB 92
4 2018-07-01 16:19:49 มคอ.3 วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 1/2561 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ 185 KB 67
5 2018-07-01 16:12:47 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 176 KB 76
6 2018-07-01 16:11:22 มคอ. วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 185 KB 71

ตัวอย่าง

1 2018-05-31 15:32:02 แบบฟอร์ม มคอ.3 สนง.คณบดี 134.67 KB 96
2 2018-05-31 15:31:51 แบบฟอร์ม มคอ.5 สนง.คณบดี 162.53 KB 95
3 2018-05-31 15:32:14 ตัวอย่าง มคอ.3 สนง.คณบดี 126.58 KB 88
4 2018-05-31 15:32:27 ตัวอย่าง มคอ.5 สนง.คณบดี 60.45 KB 91

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 2018-05-31 17:25:42 มอค.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 185.99 KB 89

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคปกติ (ฝึกสอน)

1 2019-06-20 14:40:21 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 160.02 KB 149
2 2019-06-20 14:40:44 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 174.96 KB 73
3 2019-06-20 14:41:19 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 181.13 KB 67
4 2019-06-20 14:42:24 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 146.24 KB 93
5 2019-06-20 14:43:14 มคอ.6 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 183.87 KB 70
6 2019-06-20 14:44:03 มคอ.6 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 179.65 KB 70
7 2019-06-20 14:44:41 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 178.64 KB 74
8 2019-06-20 14:45:05 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 180.57 KB 74
9 2019-06-20 14:47:19 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 186.72 KB 84
10 2020-04-26 14:32:36 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 154.19 KB 229
11 2020-04-26 14:37:03 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (2/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 163.79 KB 127
12 2020-04-26 14:37:43 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 160.26 KB 128
13 2020-04-26 14:38:10 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 168.12 KB 123
14 2020-04-26 14:39:19 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 222.91 KB 131
15 2020-04-26 14:39:54 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 229.91 KB 116
16 2020-04-26 14:40:21 มคอ.6 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 215.67 KB 113
17 2020-04-26 14:40:43 มคอ.6 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (1/2562) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 215.56 KB 113

ภาคเรียนที่ 1/2561

1 2018-07-12 10:25:18 มคอ.3 วิชาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 40.77 KB 84
2 2018-07-12 10:30:15 มคอ.3 วิจัยทางสังคมเบื้องต้นสำหรับครู ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 36.31 KB 87

ภาษาอังกฤษ

1 2019-08-26 13:51:41 Reading-and-Summarizing-มคอ.3 อาจารย์ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม 145.33 KB 30
2 2019-08-26 13:53:49 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอาเซียน-มคอ.3 อาจารย์ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม 150.57 KB 37
3 2020-04-26 14:42:05 มคอ.3 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 218.57 KB 29
4 2020-04-26 14:42:43 มคอ.5 การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 273.32 KB 20
5 2020-04-26 14:43:47 มคอ.3 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 372.18 KB 34
6 2020-04-26 14:44:16 มคอ.5 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 316.85 KB 32
7 2020-04-26 14:45:00 มคอ.3 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 359.71 KB 32
8 2020-04-26 14:45:25 มคอ.5 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2/2562) รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 290.99 KB 30

วิชาชีพครู

1 2018-06-02 12:03:55 อยู่ระหว่างดำเนินการ สนง.คณบดี 32.6 KB 96

สาขาภาษาไทย

1 2018-06-28 09:23:09 มคอ.3 วิชาวรรณกรรมเอกของไทย ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 182.5 KB 102
2 2018-06-28 09:25:34 มคอ.3 วิชาหลักภาษาไทยสำหรับครู ภาคเรียน 1/ 2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 107.5 KB 66
3 2018-06-28 09:26:56 มคอ.3 วิชาสัมมนาการสอนทางภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 49.28 KB 97
4 2018-06-28 11:10:37 มคอ.3 วิชาการแต่งคำประพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.มานพ ศรีเทียม 41.09 KB 337
5 2018-06-28 11:10:19 มคอ.3 วิชาถ้อยคำสำนวนไทย ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.มานพ ศรีเทียม 36.74 KB 239
6 2018-06-18 13:34:46 มคอ 3 วิชาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง ศุภรดา 43.09 KB 80

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1 2018-06-28 13:18:48 มคอ.3-2561 พันธุศาสตร์ อ.ปราณี และอ.ธิดารัตน์ 298.32 KB 210
2 2018-06-28 13:22:06 มคอ.3-2561 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ อ.ปราณี และอ.ธิดารัตน์ 299.67 KB 76
3 2018-06-27 14:04:44 มคอ. 3 วิชากลศาสตร์ 1 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 144 KB 116
4 2018-06-27 14:05:03 มคอ. 3 วิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 39.53 KB 122

หลักสูตรและการสอน

1 2018-07-01 10:05:21 มคอ.3 การจัดการเรียนรู้ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.73 KB 129
2 2018-07-01 09:44:58 มคอ.3 การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.51 KB 73
3 2018-07-01 12:22:37 มคอ.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.43 KB 197
4 2018-07-01 12:36:10 มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 289.71 KB 187
5 2018-06-18 16:57:18 มคอ.3 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 51.1 KB 95
6 2018-06-18 16:54:26 มคอ.3 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 229.29 KB 68
7 2018-06-18 16:30:13 มคอ.5 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 130.27 KB 83
8 2018-06-18 16:55:49 มคอ.5 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.75 KB 78
9 2018-06-18 16:53:26 มคอ.3 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 233.37 KB 75
10 2018-06-18 16:52:18 มคอ.5 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.84 KB 101

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

1 2018-06-29 23:48:09 รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา1-61 อ.ศิริโสภา 198.5 KB 76
2 2018-06-29 23:49:04 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา อ.ศิริโสภา 323.41 KB 72
3 2018-06-29 23:50:23 รายวิชาโลกและอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา(ปรับปรุง59) อ.ศิริโสภา/อ.ปาริชาต 318.19 KB 67

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 2018-06-29 11:16:36 มคอ.3_นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 235.47 KB 127
2 2018-06-29 12:24:16 มคอ.3_การศึกษาปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 200 KB 76
3 2018-06-29 12:24:31 มคอ.3_เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 236.26 KB 69
4 2018-06-29 12:26:43 มคอ.3_การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 219.57 KB 74
5 2018-06-29 15:28:10 มคอ.3_สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 301.75 KB 181
6 2018-06-29 16:56:38 มคอ.3_การจัดค่ายวิชาการ(ปฐมวัย)_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 222.69 KB 67

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

1 2018-06-29 10:13:06 มคอ.3 วิชา การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 141.79 KB 68
2 2018-06-29 10:14:34 มคอ.3 วิชา คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 114.88 KB 94
3 2018-06-29 10:14:54 มอค.3 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 321.05 KB 70

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

1 2018-06-28 17:19:11 มคอ.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1/2560 อ.เมธี มธุรส 36.75 KB 66
2 2018-06-28 17:21:22 มคอ.3 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 1/2560 อ.เมธี มธุรส 47.48 KB 80
3 2018-06-28 17:22:34 มคอ.3 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 1/2560 อ.เมธี มธุรส 35.54 KB 60

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1 2018-06-28 13:13:09 1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา 49.48 KB 100
2 2018-06-28 13:15:16 วิชา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 1255602 ศุภรดา 48.88 KB 97
3 2018-06-28 13:16:06 วิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1261102 ศุภรดา 44.07 KB 75
4 2018-06-28 13:32:38 การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นครู 1253307 ศุภรดา 46.11 KB 68
5 2018-06-28 13:43:23 ภาษาไทยสำหรับครู 1001001 ศุภรดา 43.68 KB 125
6 2018-06-29 16:34:53 มคอ.3 วิชา ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย ผศ.อมรา ศรีแก้ว 183.85 KB 73
7 2018-06-29 16:35:57 มคอ.3 วิชา พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ผศ.อมรา ศรีแก้ว 189.33 KB 223