มคอ.3-6

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


1/2561

1 2018-11-24 14:37:22 มคอ.5_การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 3.58 MB 26
2 2018-11-24 14:36:15 มคอ.5_จิตวิทยาพัฒนาการ รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 73.53 KB 16

2/2561

1 2018-11-24 14:41:04 มคอ.3 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 122.5 KB 25
2 2018-11-24 14:41:38 มคอ.3_การจัดการค่ายวิชาการ (การศึกษาปฐมวัย) อรทัย บุญเที่ยง 57.67 KB 27
3 2018-11-24 14:40:27 มคอ.3_ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 144 KB 19
4 2018-11-24 14:39:42 มคอ.3_สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อรทัย บุญเที่ยง 152.5 KB 27
5 2018-11-24 14:32:48 มคอ-3-กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 224.65 KB 30
6 2018-11-24 14:33:24 มคอ-3-เด็กปฐมวัยกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตฤณ หงษ์ใส 298.8 KB 38
7 2018-11-24 14:34:36 มคอ-3-ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์, ตฤณ หงษ์ใส 255.26 KB 34
8 2018-11-24 14:35:17 มคอ-3-สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 299.76 KB 32
9 2018-11-24 14:35:17 มคอ-3-สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตฤณ หงษ์ใส 299.76 KB 22

2018

1 2018-06-28 14:48:15 มคอ.3 วิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 33.72 KB 47
2 2018-06-28 14:49:01 มคอ.3 วิชาการเมืองการปกครองของไทยสำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 33.16 KB 36
3 2018-06-28 14:49:49 มคอ.3 วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับครู อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 35.31 KB 84
4 2018-06-28 15:24:53 มคอ.3 สิทธิมนุษยชนสำหรับครู 1.2561 ศรวัส ศิริ 205.3 KB 76
5 2018-06-28 15:25:42 มคอ.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรัครู (ประถม) 1.2561 ศรวัส ศิริ 289.65 KB 80
6 2018-06-28 15:26:18 มคอ.3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.2561 ศรวัส ศิริ 199.68 KB 119
7 2018-06-28 23:06:02 มคอ.3 รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม 1-2561 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 334.32 KB 68
8 2018-07-03 14:15:18 มคอ.3 รายวิชา การจัดการเรียนรู้ 1-2561 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 338.8 KB 61
9 2018-06-28 23:08:05 มคอ.3 รายวิชา นาฏศิลป์ไทยและการละครสำหรับครูประถมศึกษา 1-2561 อ.สุมาลี วิทยรัตน์ 356.16 KB 61
10 2018-06-29 02:15:09 1_60มคอ.3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 42.12 KB 40
11 2018-06-29 02:16:19 1_60มคอ.3พฤติกรรมการสอนสังคมประถม อ.เลเกีย เขียวดี 46.84 KB 92
12 2018-06-29 14:01:06 มคอ.3หลักสังคมวิทยา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 72.53 KB 34
13 2018-06-29 02:17:21 1_60มคอ.5การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 49.21 KB 42
14 2018-06-29 02:17:53 1_60มคอ.5พฤติกรรมการสอนสังคมประถมศึกษา อ.เลเกีย เขียวดี 36.74 KB 46
15 2018-06-29 02:18:43 1_60มคอ.5ภาษาและวัฒนธรรม อ.เลเกีย เขียวดี 48 KB 48
16 2018-06-29 02:19:48 2_60มคอ.3.เศรษฐศาสตร์ อ.เลเกีย เขียวดี 71.42 KB 42
17 2018-06-29 02:20:43 2_60มคอ.3ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 59.4 KB 51
18 2018-06-29 02:21:05 2_60มคอ.3ภูมิสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี 60.62 KB 42
19 2018-06-29 09:02:58 มคอ.3วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้1/2561 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 151.5 KB 40
20 2018-06-29 09:02:48 มคอ.3วิชาวิจัยทางการศึกษา1/2561 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 201.5 KB 43
21 2018-06-29 12:23:47 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล และนายจตุพล จะวรรณะ 182 KB 35
22 2018-06-29 12:28:35 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาจีน รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล 173 KB 38
23 2018-06-29 12:28:23 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ และนายจตุพล จะวรรณะ 107 KB 40
24 2018-06-29 12:27:01 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 108 KB 38
25 2018-06-29 12:28:01 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 146 KB 42
26 2018-06-29 12:29:21 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ 133 KB 35
27 2018-06-29 12:30:01 การผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายจิรัฐฏ์ อัครปัญญาสกุล และนายจตุพล จะวรรณะ 107 KB 56
28 2018-06-29 13:58:22 มคอ.3 วิชาพุทธรรม ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 62.54 KB 33
29 2018-06-29 14:00:37 มคอ.3วิชาชาดก พุทธสาวก สาวิกา และบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 59.11 KB 65
30 2018-06-29 14:02:39 มคอ.3วิชาศาสนาศึกษา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 63.65 KB 39
31 2018-06-29 14:11:01 มคอ.5 คณิตศาสตร์ดิสครีต-2_60 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 162.04 KB 53
32 2018-06-29 14:11:35 มคอ.5 เรขาคณิตเบื้องต้น-2_60 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 253.45 KB 43
33 2018-06-29 14:12:14 มคอ. 3 แคล 3 เทอม 1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 221.14 KB 43
34 2018-06-29 14:12:40 มคอ.3 คณิตศาสตร์ดิสครีต-1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 224.38 KB 68
35 2018-06-29 14:13:07 มคอ.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์-1_2561 อ.จิรพงค์ พวงมาลัย 270.06 KB 52
36 2018-06-29 14:15:03 มคอ.3 วิชาระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 117.5 KB 35
37 2018-06-29 14:20:25 มคอ.3 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 74 KB 49
38 2018-06-29 14:54:03 มคอ.3 วิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 1/2561 อ.เฉลิม ทองจอน 131 KB 57
39 2018-06-29 15:39:32 มคอ.3วิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 155.66 KB 41
40 2018-06-29 15:40:26 มคอ.3วิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์ 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 168.61 KB 31
41 2018-06-29 15:41:12 มคอ.3วิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 1/2561 อ.ศรินญา หวาจ้อย 155.16 KB 36
42 2018-06-29 23:48:58 ไวยากรณืภาษาอังกฤษเบื้องต้น รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 170 KB 124
43 2018-06-29 23:49:26 การเขียนตามรูปแบบ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 157.5 KB 30
44 2018-06-30 01:27:56 1_61มคอ.3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู อ.เลเกีย เขียวดี 42.7 KB 36
45 2018-06-30 01:28:22 1_61มคอ.3พฤติกรรมการสอนสังคมประถม อ.เลเกีย เขียวดี 47.41 KB 53
46 2018-06-30 01:29:44 1_61มคอ.3ภูมิสารสนเทศ อ.เลเกีย เขียวดี 61.27 KB 33
47 2018-06-30 01:30:12 1_61มคอ.3หลักสังคมวิทยา อ.เลเกีย เขียวดี 72.32 KB 36
48 2018-06-30 08:13:55 มคอ.3 รายวิชาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 1/61 อ.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 379.62 KB 91
49 2018-06-30 08:14:52 มคอ.3 รายวิชานวัีตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1/61 อ.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 56.99 KB 44
50 2018-06-30 08:59:06 มคอ 3 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 126.5 KB 36
51 2018-06-30 09:00:27 มคอ 3 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 139 KB 32
52 2018-06-30 13:51:45 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 182.87 KB 32
53 2018-06-30 13:52:32 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 70.19 KB 27
54 2018-06-30 13:53:16 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 182.2 KB 30
55 2018-06-30 18:05:15 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.บัณทิต ฉัตรวิโรจน์ นายธนกานต์ นพเก้า 162.5 KB 30
56 2018-07-01 15:32:31 มคอ 3 วิชาการประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144.5 KB 41
57 2018-06-27 13:04:27 มคอ. 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom Language) ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 477.46 KB 43
58 2018-06-27 13:09:41 มคอ. 3 รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 443.34 KB 34
59 2018-06-27 13:13:46 มคอ. 3 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 437.43 KB 52

2018-โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 2018-07-05 12:32:29 มคอ.3 รหัสวิชา 1071102 ชื่อวิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 126.5 KB 50
2 2018-07-05 12:32:18 มคอ.3 รหัสวิชา 1074203 ชื่อวิชา การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 111.5 KB 46
3 2018-07-05 12:32:08 มคอ.3 รหัสวิชา 1073702 ชื่อวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 359.22 KB 178
4 2018-07-05 12:31:56 มคอ.3 รหัสวิชา 1073502 ชื่อวิชา โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 191.73 KB 163
5 2018-07-05 12:31:43 มคอ.3 รหัสวิชา 1073123 ชื่อวิชา หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 589.25 KB 43

การบริหารการศึกษา

1 2018-06-28 09:17:25 มคอ 3 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 1/61 การบริหารการศึกษา 33.28 KB 31
2 2018-06-28 09:13:19 มคอ 5 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 2/60 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 28.75 KB 31
3 2018-06-28 09:14:43 มคอ 5 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 2/60 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 34
4 2018-06-28 09:16:24 มคอ 3 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 1/61 การบริหารการศึกษา 201.5 KB 40

การประถมศึกษา

1 2018-06-28 13:16:21 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 มนตรี หลินภู 137.5 KB 38
2 2018-06-02 09:31:19 ประถม2560มคอ.3 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 189.63 KB 51
3 2018-06-02 09:30:58 ประถม2560มคอ.3 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 203.48 KB 42
4 2018-06-02 09:30:28 ประถม2560มคอ.5 การประถมศึกษา1/60 โปรแกรมการประถมศึกษา 388.63 KB 56
5 2018-06-02 09:58:39 ประถม2560มคอ.5 การวิจัยทางการประถมศึกษา2/60-อยู่ระหว่างตรวจผลงาน-ผลการเรียน I โปรแกรมการประถมศึกษา 145.77 KB 47
6 2018-06-01 16:45:39 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 55.47 KB 56
7 2018-06-01 16:47:05 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 พัฒนาการการเรียนรู้ โปรแกรมการประถมศึกษา 137.5 KB 35
8 2018-06-01 16:50:42 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 152.5 KB 52
9 2018-06-01 16:53:03 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.12 KB 47
10 2018-06-01 18:47:10 ประถม2560 มคอ.5 -1/60พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 174.5 KB 39
11 2018-06-01 18:48:42 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 อาเซียนศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 167.5 KB 46
12 2018-06-01 19:04:32 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 39
13 2018-06-01 19:30:03 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 การจัดประสบกาณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 117.46 KB 46
14 2018-06-01 19:32:28 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 116.91 KB 108
15 2018-06-01 20:22:47 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 127.38 KB 33
16 2018-06-01 20:24:12 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมการประถมศึกษา 143.22 KB 40
17 2018-06-01 20:25:46 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 การจัดทำหนังสือนิทานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 50 KB 35
18 2018-06-01 20:37:14 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 122.74 KB 46
19 2018-06-01 20:41:31 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.23 KB 44
20 2018-06-01 21:56:25 ประถม2560 มคอ.3 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 118.67 KB 46
21 2018-06-01 21:30:53 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 140.27 KB 44
22 2018-06-01 21:30:25 ประถม2560 มคอ.5 -1/60 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู โปรแกรมการประถมศึกษา 30.19 KB 41
23 2018-06-01 21:57:53 ประถม2560 มคอ.3 -2/60 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 114.24 KB 40
24 2018-06-01 21:32:07 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 โปรแกรมการประถมศึกษา 20.52 KB 46
25 2018-06-01 21:32:59 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.26 KB 42
26 2018-06-01 21:34:33 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 โปรแกรมการประถมศึกษา 30.7 KB 41
27 2018-06-01 21:35:29 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 4 โปรแกรมการประถมศึกษา 33.74 KB 44
28 2018-06-01 22:07:48 ประถม2560 มคอ.-3 2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 44.72 KB 593
29 2018-06-01 22:14:36 ประถม2560 มคอ.5 -2/60 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 34.54 KB 67
30 2018-06-02 10:44:38 ประถม2560 มคอ.3-1/60 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 117.58 KB 43
31 2018-06-03 09:53:52 ประถมศึกษามคอ.3 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 119.5 KB 48
32 2018-06-03 09:58:59 ประถมศึกษามคอ.5 2/60การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา การประถมศึกษา 3.71 MB 56
33 2018-06-03 10:00:08 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 5 การประถมศึกษา 29.32 KB 31
34 2018-06-03 10:01:26 ประถม2560 รายงานการประชุมครั้งที่ 6 การประถมศึกษา 31.48 KB 43

คณิตศาสตร์ 1-2561

1 2018-06-19 21:32:25 มคอ.-3 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 170.55 KB 41
2 2018-06-19 21:33:07 มอค.-3 การจัดการค่ายวิชาการ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 183.7 KB 43
3 2018-06-19 21:33:38 มอค.-3 เกมคณิตศาสตร์ 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 153.35 KB 40
4 2018-06-19 21:34:12 มอค.-3 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 1-61 อุไรวรรณ ปานทโชติ 159.59 KB 37
5 2018-06-20 21:03:56 มคอ-3-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 98.6 KB 42
6 2018-06-20 21:04:26 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 88.33 KB 44
7 2018-06-20 21:04:53 มอค-3-ภาษาอังกฤษ-3 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 79.41 KB 36

คณิตศาสตร์ 2-2560

1 2018-06-19 21:41:35 มคอ.-5 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 145.5 KB 35
2 2018-06-19 21:43:26 มคอ.-5 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 147.72 KB 45
3 2018-06-19 21:43:53 มคอ.5 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม2-60 อุไรวรรณ ปานทโชติ 141.11 KB 36
4 2018-06-20 21:08:35 มคอ-5 การจัดการค่ายวิชาการ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 148.6 KB 39
5 2018-06-20 21:09:18 มคอ-5-ภาษาอังกฤษ-2 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 153.11 KB 44

จิตวิทยา

1 2018-06-28 13:13:34 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ปีการศึกษา 1/2561 มนตรี หลินภู 180.5 KB 80
2 2018-07-01 16:18:28 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู ปีการศึกษา 1/2561 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ 176 KB 33
3 2018-07-01 16:19:49 มคอ.3 วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 1/2561 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ 185 KB 29
4 2018-07-01 16:12:47 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 176 KB 36
5 2018-07-01 16:11:22 มคอ. วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 185 KB 33

ตัวอย่าง

1 2018-05-31 15:32:02 แบบฟอร์ม มคอ.3 สนง.คณบดี 134.67 KB 56
2 2018-05-31 15:31:51 แบบฟอร์ม มคอ.5 สนง.คณบดี 162.53 KB 47
3 2018-05-31 15:32:14 ตัวอย่าง มคอ.3 สนง.คณบดี 126.58 KB 46
4 2018-05-31 15:32:27 ตัวอย่าง มคอ.5 สนง.คณบดี 60.45 KB 51

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 2018-05-31 17:18:04 มคอ.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 181.13 KB 54
2 2018-05-31 17:20:01 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 165.28 KB 48
3 2018-06-02 10:28:22 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 174.96 KB 45
4 2018-05-31 17:25:42 มอค.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 185.99 KB 44

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1 2018-06-06 09:46:05 มคอ.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 186.72 KB 47

ภาคเรียนที่ 1/2561

1 2018-07-12 10:25:18 มคอ.3 วิชาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 40.77 KB 35
2 2018-07-12 10:30:15 มคอ.3 วิจัยทางสังคมเบื้องต้นสำหรับครู ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 36.31 KB 38

วิชาชีพครู

1 2018-06-02 12:03:55 อยู่ระหว่างดำเนินการ สนง.คณบดี 32.6 KB 53

สาขาภาษาไทย

1 2018-06-28 09:23:09 มคอ.3 วิชาวรรณกรรมเอกของไทย ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 182.5 KB 30
2 2018-06-28 09:25:34 มคอ.3 วิชาหลักภาษาไทยสำหรับครู ภาคเรียน 1/ 2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 107.5 KB 23
3 2018-06-28 09:26:56 มคอ.3 วิชาสัมมนาการสอนทางภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 49.28 KB 44
4 2018-06-28 11:10:37 มคอ.3 วิชาการแต่งคำประพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.มานพ ศรีเทียม 41.09 KB 44
5 2018-06-28 11:10:19 มคอ.3 วิชาถ้อยคำสำนวนไทย ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.มานพ ศรีเทียม 36.74 KB 39
6 2018-06-18 13:34:46 มคอ 3 วิชาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง ศุภรดา 43.09 KB 34

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1 2018-06-28 13:18:48 มคอ.3-2561 พันธุศาสตร์ อ.ปราณี และอ.ธิดารัตน์ 298.32 KB 121
2 2018-06-28 13:22:06 มคอ.3-2561 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ อ.ปราณี และอ.ธิดารัตน์ 299.67 KB 44
3 2018-06-27 14:04:44 มคอ. 3 วิชากลศาสตร์ 1 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 144 KB 47
4 2018-06-27 14:05:03 มคอ. 3 วิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 39.53 KB 63

หลักสูตรและการสอน

1 2018-07-01 10:05:21 มคอ.3 การจัดการเรียนรู้ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.73 KB 83
2 2018-07-01 09:44:58 มคอ.3 การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.51 KB 39
3 2018-07-01 12:22:37 มคอ.3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 50.43 KB 128
4 2018-07-01 12:36:10 มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 289.71 KB 78
5 2018-06-18 16:57:18 มคอ.3 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 51.1 KB 44
6 2018-06-18 16:54:26 มคอ.3 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 229.29 KB 34
7 2018-06-18 16:30:13 มคอ.5 1-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 130.27 KB 43
8 2018-06-18 16:55:49 มคอ.5 2-2560 การจัดการเรียนรู้ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.75 KB 45
9 2018-06-18 16:53:26 มคอ.3 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 233.37 KB 37
10 2018-06-18 16:52:18 มคอ.5 2-2560 การสร้างสื่อและแบบเรียน ดร.ขวัญชัย ขัวนา 315.84 KB 38

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

1 2018-06-29 23:48:09 รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา1-61 อ.ศิริโสภา 198.5 KB 36
2 2018-06-29 23:49:04 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา อ.ศิริโสภา 323.41 KB 35
3 2018-06-29 23:50:23 รายวิชาโลกและอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา(ปรับปรุง59) อ.ศิริโสภา/อ.ปาริชาต 318.19 KB 36

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 2018-06-29 11:16:36 มคอ.3_นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 235.47 KB 51
2 2018-06-29 12:24:16 มคอ.3_การศึกษาปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 200 KB 37
3 2018-06-29 12:24:31 มคอ.3_เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 236.26 KB 37
4 2018-06-29 12:26:43 มคอ.3_การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 219.57 KB 35
5 2018-06-29 15:28:10 มคอ.3_สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย_1/2561 อาจารย์ตฤณ หงษ์ใส 301.75 KB 48
6 2018-06-29 16:56:38 มคอ.3_การจัดค่ายวิชาการ(ปฐมวัย)_1/2561 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 222.69 KB 34

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

1 2018-06-29 10:13:06 มคอ.3 วิชา การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 141.79 KB 36
2 2018-06-29 10:14:34 มคอ.3 วิชา คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 114.88 KB 49
3 2018-06-29 10:14:54 มอค.3 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1/2561 อ.โกมินทร์ บุญชู 321.05 KB 35

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

1 2018-06-28 17:19:11 มคอ.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1/2560 อ.เมธี มธุรส 36.75 KB 28
2 2018-06-28 17:21:22 มคอ.3 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 1/2560 อ.เมธี มธุรส 47.48 KB 43
3 2018-06-28 17:22:34 มคอ.3 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 1/2560 อ.เมธี มธุรส 35.54 KB 29

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1 2018-06-28 13:13:09 1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ศุภรดา 49.48 KB 46
2 2018-06-28 13:15:16 วิชา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 1255602 ศุภรดา 48.88 KB 32
3 2018-06-28 13:16:06 วิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1261102 ศุภรดา 44.07 KB 35
4 2018-06-28 13:32:38 การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นครู 1253307 ศุภรดา 46.11 KB 30
5 2018-06-28 13:43:23 ภาษาไทยสำหรับครู 1001001 ศุภรดา 43.68 KB 63
6 2018-06-29 16:34:53 มคอ.3 วิชา ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย ผศ.อมรา ศรีแก้ว 183.85 KB 39
7 2018-06-29 16:35:57 มคอ.3 วิชา พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ผศ.อมรา ศรีแก้ว 189.33 KB 59