รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ผลการประเมินคณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

1 2018-05-30 20:40:41 ผลการประเมินคณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 สนง.คณบดี 1.07 MB 18

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

1 2018-05-30 20:41:01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 สนง. คณบดี 843.19 KB 24
2 2018-05-30 20:41:18 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 สนง. คณบดี 1.46 MB 22
3 2018-05-30 20:41:35 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2559 สนง. คณบดี 1.97 MB 50