งานบริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


1 2018-05-30 20:42:46 แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สนง. คณบดี 2.79 MB 20
2 2018-05-30 19:45:53 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2561 สนง. คณบดี 160.99 KB 21

การประถมศึกาษา

1 2018-06-02 09:49:57 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 12
2 2018-06-02 09:49:51 มคอ.3 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 11