งานบริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ

2018

1 2018-06-27 12:40:23 มคอ 3 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 1/61 การบริหารการศึกษา 33.01 KB 20

2019

1 2019-07-05 12:23:49 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม อ.ศิริโสภา 125.83 KB 8

งานบริการวิชาการ

1 2019-08-01 14:44:52 แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สนง. คณบดี 2.79 MB 126
2 2019-08-01 14:44:00 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2561 สนง. คณบดี 160.99 KB 96
3 2018-10-01 16:28:52 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการคูปองครู 2561 คณะครุศาสตร์ 82.24 MB 118