งานบริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


1 2018-05-30 20:42:46 แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สนง. คณบดี 2.79 MB 80
2 2018-05-30 19:45:53 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2561 สนง. คณบดี 160.99 KB 69

การประถมศึกาษา

1 2018-06-02 09:49:57 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 57
2 2018-06-02 09:49:51 มคอ.3 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ 144 KB 64

งานบริการวิชาการ

1 2018-10-01 16:28:52 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการคูปองครู 2561 คณะครุศาสตร์ 82.24 MB 52

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู)

1 2018-10-25 09:32:32 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 419.5 KB 28