ผู้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. รับเรื่อง
  2. แยกประเภทความคิดเห็น
  3. ฝ่ายงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ
  4. รายงานผลให้ ทราบ
  5. แจ้งผลการดำเนินการ

ส่งข้อความ

สายตรง

เรื่อง : ทดสอบการแจ้ง

ทดสอบการแจ้ง

วันที่ : 2018-05-09 16:34:51 ชื่อ-นามสกุล : เมธี มธูรส

ผลการดำเนินการ

ทดสอบการแจ้ง sxxxxxx