ผู้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. รับเรื่อง
  2. แยกประเภทความคิดเห็น
  3. ฝ่ายงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ
  4. รายงานผลให้ ทราบ
  5. แจ้งผลการดำเนินการ

ส่งข้อความ

สายตรง

เรื่อง : การเข้าอบรม โครงการโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนมีความสุข

ไม่มีใบตอบรับคะ  หาจากตรงไหน เข้าอบรม 6 - 7 ต.ค. 61 นี้ ขอไฟล์เพื่อตอบด้วยคะ

วันที่ : 2018-10-01 16:55:23 ชื่อ-นามสกุล : นิสา แก่งศิริ

เรื่อง : ทดสอบการแจ้ง

ทดสอบการแจ้ง

วันที่ : 2018-05-09 16:34:51 ชื่อ-นามสกุล : เมธี มธูรส

ผลการดำเนินการ

ทดสอบการแจ้ง sxxxxxx