ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 265

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

ผศ.ชลชลิตา แตงนารา

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 401

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ชลชลิตา แตงนารา

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 252

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

อาจารย์ณัฐพฤทธิ์ นพเก้า

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 137

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ณัฐพฤทธิ์  นพเก้า

ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้ชม 86

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

นักศึกษา ปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่ายภาษาอังกฤษ บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์

เผยแพร่เมื่อ 26-08-2019 ผู้ชม 128

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562

ค่ายภาษาอังกฤษ บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์

โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 88

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

โครงการค่ายอาเซียนสำหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา วันที่ 18 ส.ค.62 ณ โรงเรียนในเขตตำบลคุยบ้านโอง

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้ชม 186

วันที่20-21ก.ค.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองตากล้า

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้ชม 113

วันที่27-28ก.ค.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์บูรณาการกับโปรแกรมการ์ตูนสตอรี่เมคเกอร์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์

ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้ชม 146

วันที่25มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อ.ปทุมพร บุญชุม และอ.ทิศากร ไชยมงคล กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ตรวจประเมินฯโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา  แตงนารา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 089-461-9834 โทร 055-706-555 โทรสาร 055-706-518

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 1,468

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเเสดงความยินดีกับ  นางสารวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” 

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 1,443

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 270

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 289

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2021 ผู้ชม 736

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์