กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ปี 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 -17.00 ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ กำหนดการคลิก

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2567 741,559 Share


Embracing Tomorrow: A Farewell to the Past, a Journey into New Horizons

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 321,968 Share


ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่

1) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-Verb Agreement โดยการใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.สรายุทธ อินเลี้ยง  2. น.ส.ปรารถนา ปาระท่า  และ 3.น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

2)  การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช และ 2. น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

 3) การพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่  1. น.ส.เบญญาภา มธุรส และ 2. น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 7,412,224 Share


English Cafe

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567 147,724 Share

English Cafe 2

วันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำพิธีเปิดกิจกรรม English Cafe เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม และประเด็นทั่วไปในการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ทุกระดับชั้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคณาจารย์จาก Gotoco ประเทศอังกฤษ ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 321,655,298 Share


มีต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนองานวิจัย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย oral presentation แบบ Online เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 7 เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2567 852,858 Share


กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ปี 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 -17.00 ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ กำหนดการคลิก

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2567 852,317 Share


การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2567 123,373 Share

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่

1) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-Verb Agreement โดยการใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.สรายุทธ อินเลี้ยง  2. น.ส.ปรารถนา ปาระท่า  และ 3.น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

2)  การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช และ 2. น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

 3) การพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่  1. น.ส.เบญญาภา มธุรส และ 2. น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

 

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 852,321,861 Share


กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปี 2567

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยการนำของ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริ่มสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี 

   

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 790,180 Share


มีต่อ

Embracing Tomorrow: A Farewell to the Past, a Journey into New Horizons

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 789,654,846 Share


กิจกรรมวิพากษณ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ระดับสภาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันที่ 13 กรกฎาคม 25666 เวลา 09.00-12.00 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2567เข้ารับการวิพากษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสภามหาวิทยาลัย และได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนำเสนอต่อสภาเพิ่มเติมและเสนอต่อคุรุสภา กระทรวง อว. ตามลำดับต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 4 45,690,838 Share


กิจกรรมประกันคุณภาพ AUN-QA 2023

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบแนวทางประเมินแบบ AUN-QA ของผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร เป็นกรรมการ และอ.ธารณา สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นเลขานุการ และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลและสะท้อนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาและผลิตนักศึกษาครูเอกภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานอาชีพในอนาคตต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2566 4 8,933,069 Share


กิจกรรมอบรมผู้ประเมินหลักสูตร OBE

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ประเมินหลักสูตร OBE จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 4 869,751,474 Share

ประชุมโปรแกรมประจำปี 1-2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้ประชุมประจำปี ครั้ง 1/2566 โดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรม โดยมีประเด็นเพื่อประชุมชี้แจงและแจ้ง ดังงนี้ 1) แนวทางการตรวจภาระงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2) กำหนดหน้าที่และภาระงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กับคณาจารย์ในโปรแกรม 3) แจ้งผลการดำเนินงานโครงการและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) และ 4) กำหนดแนวทางของระเบียบ ข้อกำหนดของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการแต่งกาย ทรงผม รองเท้า ตามความเหมาะสมและยึดหยุ่นกับคุณลักษณะของครูตามตามมายาคติของคนยุคปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 4 230,907 Share


มีต่อ

Communicative English for In-service teachers in 21st Century

 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2567 13,658 Share

VDO กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2567 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 4 9,865,614 Share

มีต่อ

นิเทศโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (29 ม.ค.67)

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการและได้ให้เสนอแนวทางการปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษากับทางโปรแกรมวิชา อันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2567 789,945 Share

นิเทศโรงเรียนอ่างทองฯ

วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2567 852,410 Share

นิเทศโรงเรียนวัชรวิทยา

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน ณ โรงเรียนวัชรวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2567 987,542 Share


กิจกรรมนิเทศคุณลักษณะ 2-66 (12 ธ.ค.66)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และ ดร. มนตรี หลินภู โปรแกรมวิชาประถมศึกษา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ด้านคุณลักษณะ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 4 852,502 Share


นิเทศนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนประชาสันติภาพ (7ก.ย.66)

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ออกติดตามการนิเทศนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชื่องาน/กิจกรรม :  นิเทศ

ประจำปีการศึกษา 1/2566

หน่วยงาน : ภาษาอังกฤษ


วันที่ เวลา และ สถานที่ :  7 กย 2566 รร ประชาสันติภาพ

วัตถุประสงค์/ลักษณะกิจกรรม : นิเทศวิชาการ

สอดคล้องกับ PLOs : 
2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ
7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

สมรรถนะตามชั้นปี : ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills)
8. ทักษะการวิจัย (Research skills)
9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills)

สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ : ในหลักสูตร

บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2566 4 259,642 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร