รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 19 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 56 1,361 Share

กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ปี 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 -17.00 ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ กำหนดการคลิก

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2567 89 741,726 Share


Embracing Tomorrow: A Farewell to the Past, a Journey into New Horizons

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 83 322,098 Share


ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่

1) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-Verb Agreement โดยการใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.สรายุทธ อินเลี้ยง  2. น.ส.ปรารถนา ปาระท่า  และ 3.น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

2)  การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช และ 2. น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

 3) การพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่  1. น.ส.เบญญาภา มธุรส และ 2. น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 16 7,412,431 Share


English Cafe

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567 16 147,911 Share

มีต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนองานวิจัย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย oral presentation แบบ Online เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 7 เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2567 16 853,020 Share


กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ปี 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 -17.00 ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ กำหนดการคลิก

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2567 16 852,451 Share


การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2567 16 123,475 Share

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่

1) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Subject-Verb Agreement โดยการใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.สรายุทธ อินเลี้ยง  2. น.ส.ปรารถนา ปาระท่า  และ 3.น.ส.กนกกาญจน์ ชัยดิษฐ์  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

2)  การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) คณะผู้วิจัย ได้แก่ 1. น.ส.วิจิตรา ยศพรมราช และ 2. น.ส.เพชรไพลิน ขุนภักดิ์นา  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

 3) การพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัย ได้แก่  1. น.ส.เบญญาภา มธุรส และ 2. น.ส.พรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

 

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 16 852,321,988 Share


กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปี 2567

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยการนำของ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริ่มสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี 

   

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 16 790,323 Share


มีต่อ

การประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการประกันคุณภาพ ประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งทางหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สุดทรวง ยุทธนา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานประเมิน  และท่านอาจาารย์ ผศ.ดร.กรรณิกา อุสสาสาร จากคณะมนุษยศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร และในการนี้ทางหลักสูตรต้องขอบคุณผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมสะท้อนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางสูตร เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2567 16 123,321,486 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย อาจารย์ชูเกียรติ์ จันทวีและอาจารย์เมธาฤทธิ จันทร์ทองได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จัดโดยหน่วยงาน Gotoco ของประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 16 1,326 Share

Embracing Tomorrow: A Farewell to the Past, a Journey into New Horizons

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 16 789,654,961 Share


กิจกรรมวิพากษณ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ระดับสภาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันที่ 13 กรกฎาคม 25666 เวลา 09.00-12.00 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2567เข้ารับการวิพากษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสภามหาวิทยาลัย และได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนำเสนอต่อสภาเพิ่มเติมและเสนอต่อคุรุสภา กระทรวง อว. ตามลำดับต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 16 45,690,924 Share


กิจกรรมประกันคุณภาพ AUN-QA 2023

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบแนวทางประเมินแบบ AUN-QA ของผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร เป็นกรรมการ และอ.ธารณา สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นเลขานุการ และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลและสะท้อนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาและผลิตนักศึกษาครูเอกภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานอาชีพในอนาคตต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2566 16 8,933,152 Share


มีต่อ

Communicative English for In-service teachers in 21st Century

 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2567 16 13,752 Share

VDO กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2567 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 16 9,865,688 Share

มีต่อ

กิจกรรมนิเทศด้านคุณลักษณะ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม และ อาจารย์ชูเกียรติ์ จันทวี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  2. โรงเรียนหนองกลองพิทยาคม และ 3. โรงเรียนหนองบัวราษฏร์บำรุง โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามด้านคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนด้านคุณลักษณะสำคัญของครูในยุคศตวรรษที่ 21 และด้านวิชการในการจัดการเรียนรู้ 

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2567 16 852,321,457,427 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร