ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/66

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ค. 2566 ณ หอประชุมรัตนอาภา และเรียนเชิญเข้าร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และร่วมส่งนักศึกษาให้กับทางโรงเรียนได้บ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษา ในวันที่ 8 พ.ค. 2566 ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 677,769 Share


การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 125,874 Share

กิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาการกับรุ่นพี่ ในงานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566 985,909 Share

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 86,048 Share

เชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการ

เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อมูลเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 25,768 Share

มีต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตวิโรจน์ คณบดคณะครุศาสตร์ เป็นประธานและให้โอวาท ทั้งนี้กิจกรรรมดังกล่าวมี

1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่

2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะฯ และทราบถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะฯ

3) เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

4) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ

5) เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพและความภูมิใจ ความรัก ความผูกพันมหาวิทยาลัย                                                                                                

6) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 8 89,635,876 Share

First Start 2023

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (First Start) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี 

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2566 89,365,010 Share


กิจกรรม Goodbye Senior 2023

วันที่ 1 เมษายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 66 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีต่อการเข้าสู่วิชาชีพ 2) เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีขวัญและกำลังใจต่อการที่จะเริ่มต้นชีวิตในการทำงาน 3) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสูวิชาชีพการทำงานต่อไปในอนาคต 4) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของในการล่าวลาและอวยพรของรุ่นน้องที่มีต่อรู่นพี่ และ 5) เพื่อแสดงความยินดีต่อนักศึกษาหลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา

ในโอกาศนี้ในนามของคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาทุกท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดอันประกอบด้วยชอบธรรมจงสมความปรารถนาทุกประการ เป็นครูที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2566 2,369,952 Share


กิจกรรมนำเสนอบทความวิชาการ 15 มี.ค.66

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตร 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปี ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยแบบปากเปล่า ผ่านระบบออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอมีทั้งหมด 13 เรื่อง 

รายละเอียอเพิ่มเติม

   1. กำหนดการ

  2.รายชื่อผู้นำเสนอ

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2566 857,741 Share


กิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1"

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด กิจกรรม "การนำเสนอผลงานวิจัยการและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสมรรถนะตามชั้นปี และ2. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่อยู่ในขั้นฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ได้นำผลการทำวิจัยมาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 28 เรื่อง 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2566 65,874,484 Share


มีต่อ

กิจกรรมวิพากษณ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ ระดับสภาวิชาการ ครั้งที่ 2

วันที่ 13 กรกฎาคม 25666 เวลา 09.00-12.00 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2567เข้ารับการวิพากษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสภามหาวิทยาลัย และได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนำเสนอต่อสภาเพิ่มเติมและเสนอต่อคุรุสภา กระทรวง อว. ตามลำดับต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 45,690,626 Share


กิจกรรมประกันคุณภาพ AUN-QA 2023

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบแนวทางประเมินแบบ AUN-QA ของผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร เป็นกรรมการ และอ.ธารณา สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นเลขานุการ และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลและสะท้อนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาและผลิตนักศึกษาครูเอกภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานอาชีพในอนาคตต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2566 8,932,832 Share


กิจกรรมอบรมผู้ประเมินหลักสูตร OBE

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ประเมินหลักสูตร OBE จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 869,751,320 Share

ประชุมโปรแกรมประจำปี 1-2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้ประชุมประจำปี ครั้ง 1/2566 โดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรม โดยมีประเด็นเพื่อประชุมชี้แจงและแจ้ง ดังงนี้ 1) แนวทางการตรวจภาระงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2) กำหนดหน้าที่และภาระงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กับคณาจารย์ในโปรแกรม 3) แจ้งผลการดำเนินงานโครงการและการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) และ 4) กำหนดแนวทางของระเบียบ ข้อกำหนดของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการแต่งกาย ทรงผม รองเท้า ตามความเหมาะสมและยึดหยุ่นกับคุณลักษณะของครูตามตามมายาคติของคนยุคปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 230,724 Share


ประชุมจัดทำเล่มหลักสูตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นำโดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม และ อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงการจัดทำรูปเล่มหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 2567 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรได้แนวทางในการจัดทำรูปเล่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งคณะ 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 543,053 Share


มีต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนประชาสันติภาพ (7ก.ย.66)

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ออกติดตามการนิเทศนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชื่องาน/กิจกรรม :  นิเทศ

ประจำปีการศึกษา 1/2566

หน่วยงาน : ภาษาอังกฤษ


วันที่ เวลา และ สถานที่ :  7 กย 2566 รร ประชาสันติภาพ

วัตถุประสงค์/ลักษณะกิจกรรม : นิเทศวิชาการ

สอดคล้องกับ PLOs : 
2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ
7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

สมรรถนะตามชั้นปี : ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills)
8. ทักษะการวิจัย (Research skills)
9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills)

สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ : ในหลักสูตร

บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2566 259,434 Share


นิเทศโรงเรียนเทพนคร (13 ก.ย.66)


วันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ออกติดตามการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน/กิจกรรม : นิเทศ

ประจำปีการศึกษา: 1/2566

หน่วยงานที่จัด : อังกฤษ

วันที่ เวลา และ สถานที่ : 13 กย 66 รร บ้านเทพนคร

วัตถุประสงค์/ลักษณะกิจกรรม : นิเทศวิชาการ

สอดคล้องกับ PLOs :
   1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทวัฒนธรรมสากลที่หลากหลาย
   2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   3. เข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่าน ตีความ แปล ในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
   4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
   5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
   6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ
   7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

สมรรถนะตามชั้นปี : ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต :
   2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills)
   3. ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills)
   5. ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills)
   6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills)

สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ : ในหลักสูตร
บูรณาการกับ : การเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2566 148,078 Share


นิเทศโรงเรียนคณฑีพิทยา (13 ก.ย.66)

วันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ออกติดตามการนิเทศนักศึกษาฝึกสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน/กิจกรรม : นิเทศ

ประจำปีการศึกษา : 2566

หน่วยงานที่จัด : อังกฤษ

วันที่ เวลา และ สถานที่ : 13 ก.ย. 66 ร.ร. คณฑีพิทยาคม

วัตถุประสงค์/ลักษณะกิจกรรม : นิเทศวิชาการ

สรุปผลหรือองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม : นักศึกษามีผลการปฏิบัติการสอนที่ดี

สอดคล้องกับ PLOs :
  1. ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทวัฒนธรรมสากลที่หลากหลาย
  2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. เข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่าน ตีความ แปล ในบริบทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ
  7. สืบค้น ประเมินและสังเคราะห์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

สมรรถนะตามชั้นปี : ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต :
   1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากย์ (Analysis, synthesis and critical thinking skills)
   2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills)
   3. ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills)
   4.ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills)
   5. ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills)
   6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills)
   7. ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills)
   8. ทักษะการวิจัย (Research skills), 9. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills)
   10. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ : ในหลักสูตร

บูรณาการกับ : การเรียนการสอน, การวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2566 36,987,700 Share


นิเทศนักศึกษาฝึกสอน (31 สิงหาคม 66)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช ได้ออกติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านโขมงหัก และโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤติยาอุปถัมภ์) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศการปฏิบัติการฝึกสอนของนักศึกษา การส่งแผนฯ วิจัย และการทำงานร่วมกับครูพี่เลี้ยง

สรุปผล: นักศึกษาดำเนินงานตารางการนิเทศที่วางไว้ ครูพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างดี

สอดคล้องกับกิจกรรม : การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

สอดคล้องกับ PLOs :
2. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ,
4. สร้างและออกแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น,
5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู,
6. มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะตามชั้นปี :
ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills),
4.ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills),
6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills),
8. ทักษะการวิจัย (Research skills),
10. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

สอดคล้องกับกิจกรรม : ในหลักสูตร
บูรณาการกับ : การเรียนการสอน, การวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2566 2,355,278 Share


นิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 (8 ก.ย.66)

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิทไพรมหานิยม ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เฉพาะสาขาวิชา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนวัชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยได้แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาร่วมกับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง และติดตามภาระงานต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2566 21,235,680 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร