กิจกรรรมนิเทศนักศึกษาด้านคุณลักษณะ ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกสอนด้านคุณลักษณะ ณ โรงเรียนเรืองวิทย์วิทยา โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน และ โรงเรียนบ้านวังชะโอน โดยสรุปผลได้ดังนี้
1. สอดคล้องกับ PLOs :  5. มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะตามชั้นปี : ปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
3. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ด้าน
   1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดเชิงวิพากย์ (Analysis, synthesis and critical thinking skills),
   4) ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills),
   7) ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills)
4. สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ : ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
5. บูรณาการกับ :  การเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 1 12,553 Share


กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ด้านคุณลักษณะ 2-65 (28 พ.ย.65)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติการออกนิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้น ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25665 ในเขตอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  โรงเรียนพรานกระตายวิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา และ โรงเรียนบ้านบางลาด ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารเป็นอยางดี และผลการนิเทศพว่า นักศึกษาที่กำลังฝึกปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีคุณลักษณะความเป็นครู มีจิตอาสา และสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 12,551 Share


การติดตามการฝึกปฎิบัติการสอนของนักศึกษาด้านคุณลักษณะ (8 มิ.ย.65)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ออกติดตามการฝึกปฎิบัติการสอนของนักศึกษาด้านคุณลักษณะ ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ เมือง กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง กำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร จากการพูดคุยกับผู้บริหารและครูพี่เลี้่ยง สรุปผลได้ว่า นักศึกษามีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการฝึกปฎิบัติการสอน สอดคล้องกับ PLOs : ข้อที่ 5. มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามสมรรถนะตามชั้นปี 4 : นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้เรียนผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียนได้ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่ 2.ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills), 6. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills), และ 7. ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Team work and people skills) นอกจากนี้สอดคล้องกับกิจกรรมในหลักสูตรและนคณะ ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 12,251 Share


กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 (18 ส.ค. 65)

 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว โปรแกมวิชาภาษาจีน ได้ออกติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านวังบัว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นต่อการฝึกประสบการณ์การฝึกสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับการข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 36 Share


กิจกรรมนิเทศนักศึกษาขั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (17 ส.ค.65)

วันที่ 17 ส.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้ติดตามการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก จากการพบปะกับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ได้รับข้อติชมในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณลักษณะ 1) นักศึกษามีความเป็นครูสูง มีความรับผิดชอบสูง 2) ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะต่อครูและโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน 1) สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 2) ส่งแผนล่วงหน้าตามที่กำหนดให้แก่ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารก่อนดำเนินการสอนเสมอ นอกจากนี้รับข้อเสนอแนะจากโรงเรียนเพิ่มเติมสำหรับการจัดการฝึกสอนในลักษณะของปี 4 ส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาและโรงเรียน เพราะเนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถมอบหมายงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การบริหารจัดการได้ยาก อีกทั้งภาระงานนักศึกษาที่ต้องมีเพิ่มจากรายวิชาที่เรียนทำให้เพิ่มภาระการทำงานมากขึ้น

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 146 Share


มีต่อ

กิจกรรมสัมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสัมนาปลายภาค 1/2565 และกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีอครู 2/2565 สำหรับนักศึกษฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจัดให้มีการเสวนาปัญหา แนวทางแก้ไขและการพัฒนา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านภาระงาน ด้านการปรับตัว และด้านการวางตัว  ตลอดจนมีการชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2565 และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาของตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 50 Share


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น โปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น โปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ประกอบด้วย 1. นายพันตรี สีขาว (ครูชำนาญการ) 2. นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม และ 3) นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีรธง โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับทุน FULBRIGH จากมูลนิธิ United States Educational Foundation (USA) ในการนี้ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 10 กรฏาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 243 Share


กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2565

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อการสอบบรรจุต่อไป อีกทั้งนักศึกษายังได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 59 Share


กิจรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปี 2564

วันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปี 2564

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าภาษาผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาสและได้แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา 2. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามวัฒนธรรมชาวต่างชาติ 3. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษในการแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 178 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมเสริมทักษะความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ใช้สอบบรรจุครู

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2565 107 Share


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร แบบ OBE

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาหลักสุตรแบบ Outcome Based Education : OBE เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 20 Share


ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ท่านวิทยากร คือ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ โดยใช้กระบวนการแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement) ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาออกมาได้อย่างครอบวงจรของการเขียนบทความวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 56 Share


กิจกรรมประกันคุณภาพหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2564

 กิจกรรมประกันคุณภาพหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจรับการประกันคุณภาพภายแบบ AUN-QA V.4 หลักสูตร พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี 1) ประธาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์อุษา ศรีเพริส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษศาสตร์ ม.รามคำแหง 2) กรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร และ 3) เลขานุการ ได้แก่ อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ และต้องขอบขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจาก ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านที่ได้สละเวลามาสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 56 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานในต่างประเทศของคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 180 Share


กิจกรรมพัฒนาสมรถถนะบุคลากร โมดูล 6 : วPA

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โมดูล : วPA

วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โมดูล 6 : วPA เพื่อให้คณาจารย์ได้เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 53 Share


มีต่อ

มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ

สมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "มาทำวิจัยในชั้นเรียนกันเถอะ" วิทยากรโดย รศ. เฉลิมศรี พิบูลชล (อดีตนายกสมาคม Thailand TESOL ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30-11.00 ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2565 198 Share

The 42nd Thailand TESOL International Conference 2023

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ขอเชิญครูอาจารย์ร่วมนำเสนองานวิชาการ The 42nd Thailand TESOL International Conference 2023ELT for the Future: Navigating the Possibilities 27 - 28 January 2023 The Ambassador Hotel Bangkok, Thailand for more information ...  https://tesol.conferences.in.th/ 

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2565 12,504 Share

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการรบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานของกระทรวง อว.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานของกระทรวง อว. และความคืบหน้าเงินเดือนที่เลื่อมล้ำของอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรอุดมศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ขั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียนเข้าร่วม

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2565 57 Share

อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC และภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดลงทะเบียนอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC และภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง สำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก อบรมระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. (อบรมรูปแบบ Online ผ่าน Zoom)
-----------------------
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สมัครได้ที่ : https://arit.kpru.ac.th/sh/a9070f  
----------------------
จัดสอบ : วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2565 52 Share

Sports Day and Welcoming Night Party

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Sports Day and Welcoming Night Party

โปรแกมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญคณาจารย์ในคณะและนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Sports Day and Welcoming Night Party ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียตามไฟล์แนบ

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2565 77 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร