คณบดีพบนักศึกษาปี 1 เอกอังกฤษ

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกมภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 6 Share


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 39 Share


กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (First Start)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (First Start)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 35 Share


มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2565 12 Share


กิจกรรมเตรียมความพร้อมAUN-QA ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเตรียมความพร้อมAUN-QA ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 42 Share


มีต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2560 0 641 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร