Merry Christmas

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2018 ผู้เข้าชม 122

Tags : อาจารย์ณัฐพฤทธิ์ นพเก้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ระหว่างวันที่20-21ก.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์