กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้เข้าชม 73

Tags : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 089-461-9834 โทร 055-706-555 โทรสาร 055-706-518 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มสัมพันธ์ อาจารย์ณัฐพฤทธิ์ นพเก้า กิจกรรมแข่งขัน Crossword อังกฤษ งานวิชาการ