วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2020-12-30 398
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 40 357
กุสุมา กรองทิพย์, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
2) การใช้สื่อนิทานเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 361
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง, กษมา สุรเดชา และรุ่งณภา บุญยิ้ม
3) การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 363
ธีรยุทธ ราหุระ, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
4) การศึกษาปัญหาและแนวทางการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย 420
นงลักษณ์ ใจฉลาด, และนลินี วรวงษ์
5) รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 776
นิกร ผงทอง
6) การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 283
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
7) ผลการใช้แอพพลิเคชั่นควิซยัวร์อิงลิช รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 265
ศรวัส ศิริ
8) การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร 301
มานพ ศรีเทียม, ศุภรดา สุขประเสริฐ และอมรา ศรีแก้ว
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร