วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2016-12-01 666
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 568
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร,วีรวรรณ แจ้งโม้
2) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทย ด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 2302
เฉลียว ดอนกวนเจ้า,ภูษิต บุญทองเถิง,ประสพสุข ฤทธิเดช
3) กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1429
ประเวศ ทั้งจันทร์แดง
4) การพัฒนาบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง งานสารบรรณ สำหรับครูประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 394
มนสิชา เนาวนัติ
5) การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 330
เลเกีย เขียวดี
6) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 383
อานนท์ ปลื้มเนตร
7) การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 1910
ภคมน ตะอูบ
8) การสอนความเป็นพลเมืองด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 6557
พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร