มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2018 ผู้ชม 440

1.Math_มคอ. 3 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1-60

2.Math_มคอ. 3 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1-60

3.Math_มคอ. 3 ภาษาอังกฤษ1 1-60

4.Math_มคอ. 3 ภาษาอังกฤษ3 1-60

5.Math_มคอ.-3 คณิตศาสตร์เพื่อความชำนาญด้าน 1-60

6.Math_มคอ.-3 พฤติกรรมการสอนคณิตมัธยม1-60

7.Math_มอค.-3 การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน 1-60

8.Math_มอค.-3 วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 1-60

9.มคอ.3 เรขาคณิตเบื้องต้น-1-60

10.มคอ.3 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 1-60

11.มคอ.3 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข-1_60

12.มคอ.3 คณิตศาสตร์ดิสครีต-1-60

13.มอค.3-แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ -1-60

14.มอค.3-คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ -1-60

 

Tags :