คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 1,128

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

อาจารย์สุมาลี  วิทยรัตน์

อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์

วันที่  20 กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : คุรุมุทิตาจิต เกษียณอายุ คณะครุศาสตร์