โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2022 ผู้ชม 796

Nature

 

 

ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

ตำแหน่ง

ประธานสาขา

ผศ.วรพรรณ ขาวประทุม

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

รักษาการกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ศรวัส ศิริ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

Tags :