ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562 "ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง" ระหว่างวันที่4-5มีนาคม2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้เข้าชม 77

Tags : อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1 อาจารย์นันทิยา หมูคำ