ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 66

ผู้ช่วยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 63

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุฒม์

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 71

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุฒม์

อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 63

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 66

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 180

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 241

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 126

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 126

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 135

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 154

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 126

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 156

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 227

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 143

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 168

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 152

เลขานุการ
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู