รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 50

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 47

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 47

เลขานุการ
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 62

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 49

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 43

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 45

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 37

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 39

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 31

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 33

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

อาจารย์ศรวัส ศิริ

เผยแพร่เมื่อ 18-06-2018 ผู้ชม 93

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ศรวัส ศิริ