ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 50

Tags : มคอ.5 เทอม 1 อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายภาษาไทยกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก