ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 26

Tags : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 อาจารย์กษมา สุรเดชา อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง