วันที่ 8 กันยายน 2566 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศ ร่วมกำกับติดตามเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2566 240 Share


รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดี ร่วมกับรองคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนต้อนรับองคมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 20 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2566 979 Share


การประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยหัวหน้าศูนย์ฝึกฯ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงระบบการนิเทศนักศึกษาและการติดตามนักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์ฯ ณ ห้องประชุม Space1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2566 1,417 Share


พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2566 1,297 Share


วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป G.I.C. ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2566 111 1,732 Share


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนามความร่วมมือการเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในโครงการ Micro-Credit Bank

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 1,829 Share


มีต่อ

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 4 546 Share


วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.อมรา ศรีแก้ว รองคณบดี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและประเมินสมรรถนะนักศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 4 646 Share


โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ประจำปี 2563 (on site อบรมกับวิทยากรโดยตรง)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โทร.055-706555 ต่อ 2010 หรือ facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 4 14,372 Share

ประกาศยกเลิก โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26

ประกาศยกเลิก โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26

ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562      เนื่องจากจำนวนผู้อบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 4 24,908 Share

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 24

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2561 4 17,048 Share

เปิดรับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2561 4 15,542 Share

มีต่อ

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 4 1,357 Share

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2565 4 1,088 Share

ดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันร์)

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 4 15,792 Share

ดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 4 14,791 Share

ขยายเวลารับลงทะเบียนและส่งบทความถึง 30 กันยายน 2560

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Conference KPRU นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference4/

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2560 4 14,861 Share

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Conference KPRU นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference4/

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2560 4 18,267 Share

มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 940 Share

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนใหม่

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 900 Share

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดรใบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ที่ได้รางวัล "ศิษย์เก่าเกียรติยศ" ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2566 4 885 Share

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรด้วยนะคะ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผอ.รร.อนุบาลราชภัฏฯ พร้อมด้วยคณะครูรร. เข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบยอดเยี่ยม ในการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายน2562

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2562 4 14,595 Share


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจินต์จุฑา ล้วนผาลึก และ นายยศธน ศรีสุพรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกไปค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2562 4 16,059 Share

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ธงชัย ช่อพฤกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2562 4 14,288 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน คณะครุศาสตร์

ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2566 4 597 Share

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 20 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 4 10,985 Share

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมาศศึกษาเปิดรับสมัครครูสาขาคณิศาสตร์ และครูสาขาภาษาอังกฤษ

"ประชาสัมพันธ์ "

โรงเรียนเบญจมาศศึกษาเปิดรับสมัครครูสาขาคณิศาสตร์ และครูสาขาภาษาอังกฤษ

สนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 064-2672109

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 4 14,283 Share

โรงเรียนเทศบาลราษเจริญ จังหวัดพิจิตร ต้องการจ้างครูคณิศาสตร์ เงินเดือน 10,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลราษเจริญ จังหวัดพิจิตร ต้องการจ้างครูคณิศาสตร์ เงินเดือน 10,000 บาท 

"สนใจติดต่อ 088-1391395"

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 4 16,594 Share

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท 

      -สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 4 14,230 Share

นักศึกษาโปรแกรมไหนสนใจการชงกาแฟ เครื่องดื่มมาสมัครได้ที่อาจารย์แหวน ชั้น 3 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รับสมัครจำนวนจำกัด

นักศึกษาโปรแกรมไหนสนใจการชงกาแฟ เครื่องดื่มมาสมัครได้ที่อาจารย์แหวน ชั้น 3 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รับสมัครจำนวนจำกัด

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 4 14,781 Share

มีต่อ

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 900 Share

เอกสารประกอบการประชุม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 925 Share

เอกสารประกอบการประชุม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 903 Share

เอกสารประกอบการประชุม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 829 Share

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 831 Share

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 4 852 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร