เผยแพร่เมื่อ 19-02-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด มคอ.3 เทอม 2 ปี 2560 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และ 180IQ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร