วิจัย

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2018 ผู้ชม 7,516

1.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 

4.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุม 

5.ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้เรื่องอสมการ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

6.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

7.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) 

8.การจัดการเรียนรู้แบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

9.ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTADที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

10.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชนั้มัธยมศกึษาปีที่ 3 A study mathematics achievement by using STAD technique for grade 9 

11.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไมเกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวคิด CCR 

12.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความมีวินัย ในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จังหวัดกำแพงเพชร 

13.ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 1/3 

14.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (LT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 

15.การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

16.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

17.การศึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนกัเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

18.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

19.ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ CIPPA Model ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงาน เป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

20.การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI ที่มีผลสมัฤทธทิ์างการเรียนคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

21.ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนคิ TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

22.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

23.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

24.การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง การหาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด 

25.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

26.การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

27.การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

28.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 

29.การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

Tags :