Dr.Mohd Amzar อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 8-12 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2018 ผู้เข้าชม 14

Tags : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (ติววิชาเอกเพื่อเตรียมตัวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย) วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มคอ.3 เทอม 2 ปี 2560 อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์