Dr.Mohd Amzar อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 8-12 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2018 ผู้เข้าชม 18

Tags : โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับ BGSU ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561 บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 วิจัย อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561