การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SEAMEO RECSAM) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2019 ผู้เข้าชม 32

Tags : วิจัย มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาจารย์โกมินทร์ บุญชู บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561