การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SEAMEO RECSAM) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-19 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2019 ผู้เข้าชม 14

Tags : มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (ติววิชาเอกเพื่อเตรียมตัวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย) วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และ 180IQ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใบรายการยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ