อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 69

Tags : นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง อาจารย์โกมินทร์ บุญชู ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562