เผยแพร่เมื่อ 24-07-2018 ผู้เข้าชม 0

Tags : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) มคอ.3 เทอม 2 ปี 2560 อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561