ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 72

ผู้ช่วยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 69

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุฒม์

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 75

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุฒม์

อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 67

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 70

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้ชม 191

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 252

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 128

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ปารณี เลิศแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 133

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 137

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 159

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 129

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 164

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 241

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์นันทิยา หมูคำ

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 147

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 175

กรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 158

เลขานุการ
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 882

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเเสดงความยินดีกับ  นางสารวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” 

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 854

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 126

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร