ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562 "ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง" ระหว่างวันที่4-5มีนาคม2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้เข้าชม 76

ภาพที่ 1. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 2. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 3. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562

ภาพที่ 4. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2562


อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 68

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่1


อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 65

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่2


อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 22

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่3


อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่4

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 78

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่4

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่4

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่4

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่4


อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้เข้าชม 73

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรที่5


กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2020 ผู้เข้าชม 6

ภาพที่ 1. กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 176

ภาพที่ 1. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 3. ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4. ประชาสัมพันธ์


คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 193

ภาพที่ 1. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร