ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2019 ผู้ชม 117

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2019 ผู้ชม 57

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

เผยแพร่เมื่อ 08-06-2019 ผู้ชม 69

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

อาจารย์เมธี มธุรส

เผยแพร่เมื่อ 28-08-2018 ผู้ชม 78

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เมธี มธุรส

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2018 ผู้ชม 649

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2018 ผู้ชม 774

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 721

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 116

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 118

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 114

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560    

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 118

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 146

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 124

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560     

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 118

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 115

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.5

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2018 ผู้ชม 122

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2018 ผู้ชม 115

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เมธี มธุรส มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 158

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 

 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 119

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 เฉลิม ทองจอน มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 139

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 123

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 131

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.3

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2018 ผู้ชม 134

  ภาคการศึกษาที่  1-2  ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

Portfolio_5711210

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 314

Portfolio_5711210

Portfolio_5711210

Portfolio_5711211

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 157

Portfolio_5711211

Portfolio_5711211

Portfolio_5811209

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 152

Portfolio_5811209

Portfolio_5811209

Portfolio_5911213

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 148

Portfolio_5911213

Portfolio_5911213

Portfolio_5911214

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 138

Portfolio_5911214

Portfolio_5911214

Portfolio_6011212

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 249

Portfolio_6011212

Portfolio_6011212

Portfolio_6011213

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 209

Portfolio_6011213

Portfolio_6011213

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 416

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ 22-04-2018 ผู้ชม 692

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 51 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2018 ผู้ชม 495

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌิมา ปานเงิน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 05-03-2018 ผู้ชม 77

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น 
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 
ณ ลานชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านทุกหน่วยงานเข้าชม นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2018 ผู้ชม 80

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู 
และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ประเภทหญิง)
นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ICT สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกิตติศักดิ์ เงินทอง , นายศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย , นายพงษ์พัฒน์ กองทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2018 ผู้ชม 124

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 53 , 54 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2017 ผู้ชม 690

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 55 ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60
"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60

การเรียนการสอนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013

การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 886

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเเสดงความยินดีกับ  นางสารวณัฐมล อาจกล้า นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” 

นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 781

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 69

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คุรุมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 85

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2019 ผู้ชม 291

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

อาจารย์เฉลิม ทองจอน

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2019 ผู้ชม 149

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์เฉลิม ทองจอน