PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 18

Tags : ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 56 , 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.5 Portfolio_5911213