ทัศนศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ | 19-21 ก.พ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 34

Tags : ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี Portfolio_5711210 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3 Portfolio_5911214