กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์"การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคไทยแลนด์4.0" โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2018 ผู้เข้าชม 2

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้เข้าชม

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018


การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2018 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 2. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 3. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018

ภาพที่ 4. การแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ทาง Mass Radio 91.25 MHz วันที่ 31 มกราคม 2018


โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2018 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 2. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 3. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018

ภาพที่ 4. โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุวิชาเอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2018


อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2017 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 2. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 3. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211

ภาพที่ 4. อมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2017 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017

ภาพที่ 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม 2017


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2017 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017


โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2017 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอมรมการใช้งาน google site นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017