ภาพกิจกรรม 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2023 ผู้เข้าชม 58

ภาพที่ 1. ภาพกิจกรรม 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. ภาพกิจกรรม 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. ภาพกิจกรรม 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. ภาพกิจกรรม 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์


ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560-2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23-01-2023 ผู้เข้าชม 73

ภาพที่ 1. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560-2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560-2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560-2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560-2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2023 ผู้เข้าชม 78

ภาพที่ 1. โครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 2. โครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 3. โครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 4. โครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์ #เข้าร่วมอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2023 ผู้เข้าชม 39

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์   #เข้าร่วมอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์   #เข้าร่วมอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์   #เข้าร่วมอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรม อบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์   #เข้าร่วมอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1


เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 3 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2022 ผู้เข้าชม 86

ภาพที่ 1. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 3 ธันวาคม 2565

ภาพที่ 2. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 3 ธันวาคม 2565

ภาพที่ 3. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 3 ธันวาคม 2565

ภาพที่ 4. เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 3 ธันวาคม 2565


คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตรู 4 ปี และ 5 ปี นักศึกษารหัส 61 , 62 พบโปรแกรมวิชา และก้าวสู่ภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้ทุกคนตั้งใจและทำหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถของตนเอง | 25 ตุลาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 26-10-2022 ผู้เข้าชม 56

ภาพที่ 1. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตรู 4 ปี และ 5 ปี นักศึกษารหัส 61 , 62 พบโปรแกรมวิชา และก้าวสู่ภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้ทุกคนตั้งใจและทำหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถของตนเอง | 25 ตุลาคม 2565

ภาพที่ 2. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตรู 4 ปี และ 5 ปี นักศึกษารหัส 61 , 62 พบโปรแกรมวิชา และก้าวสู่ภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้ทุกคนตั้งใจและทำหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถของตนเอง | 25 ตุลาคม 2565

ภาพที่ 3. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตรู 4 ปี และ 5 ปี นักศึกษารหัส 61 , 62 พบโปรแกรมวิชา และก้าวสู่ภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้ทุกคนตั้งใจและทำหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถของตนเอง | 25 ตุลาคม 2565

ภาพที่ 4. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตรู 4 ปี และ 5 ปี นักศึกษารหัส 61 , 62 พบโปรแกรมวิชา และก้าวสู่ภาคเรียนที่ 2/2565 ขอให้ทุกคนตั้งใจและทำหน้าที่ให้เต็มสุดความสามารถของตนเอง | 25 ตุลาคม 2565


คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ | 07 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2022 ผู้เข้าชม 95

ภาพที่ 1. คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ | 07 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 2. คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ | 07 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 3. คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ | 07 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 4. คณาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ | 07 กรกฎาคม 2565


โครงการอบรมติวสอบบรรจุวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 | วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2565 | ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2022 ผู้เข้าชม 63

ภาพที่ 1. โครงการอบรมติวสอบบรรจุวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 | วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2565 | ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

ภาพที่ 2. โครงการอบรมติวสอบบรรจุวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 | วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2565 | ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

ภาพที่ 3. โครงการอบรมติวสอบบรรจุวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 | วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2565 | ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

ภาพที่ 4. โครงการอบรมติวสอบบรรจุวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 | วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2565 | ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams


โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านวังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | 18 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2022 ผู้เข้าชม 70

ภาพที่ 1. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านวังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | 18 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 2. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านวังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | 18 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 3. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านวังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | 18 กรกฎาคม 2565

ภาพที่ 4. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านวังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | 18 กรกฎาคม 2565


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 | 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2022 ผู้เข้าชม 151

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 | 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 | 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 | 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 | 24-25 กุมภาพันธ์ 2565