PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

เผยแพร่เมื่อ ผู้เข้าชม 131

ภาพที่ 1. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 2. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 3. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63

ภาพที่ 4. PLC โรงเรียนสหวิทยาคม | 11-12 กพ 63


การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เข้าชม 257

ภาพที่ 1. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 2. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 3. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562

ภาพที่ 4. การเตรียมความพร้อมวิชาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562


โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ"โครงการชั่งหัวมัน" โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2019 ผู้เข้าชม 319

ภาพที่ 1. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 2. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 3. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ

ภาพที่ 4. โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ


ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2019 ผู้เข้าชม 300

ภาพที่ 1. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 2. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 3. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ภาพที่ 4. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม 2562


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2019 ผู้เข้าชม 160

ภาพที่ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

ภาพที่ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

ภาพที่ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

ภาพที่ 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม


โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2019 ผู้เข้าชม 148

ภาพที่ 1. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

ภาพที่ 2. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

ภาพที่ 3. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

ภาพที่ 4. โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 1 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2019 ผู้เข้าชม 103

ภาพที่ 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 1 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพที่ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 1 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพที่ 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 1 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพที่ 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบ 1 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2018 ผู้เข้าชม 209

ภาพที่ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2018 ผู้เข้าชม 192

ภาพที่ 1. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 2. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 3. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 4. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561


การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 29 มีนาคม 2018

เผยแพร่เมื่อ 29-03-2018 ผู้เข้าชม 195

ภาพที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 29 มีนาคม 2018

ภาพที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 29 มีนาคม 2018

ภาพที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 29 มีนาคม 2018

ภาพที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 29 มีนาคม 2018