ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2018 ผู้ชม 1,043

  ภาคการศึกษาที่  1

 

- 1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (Electronic Media Production for Education) 

 

  ภาคการศึกษาที่  2

 

- 1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา (Teaching Behavior Computer Education in Primary Education Level)

 

- 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ (Academic Camp Management)

 

 

 

Tags :