ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ศรินญา หวาจ้อย มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 326

  ภาคการศึกษาที่  1

 

- 1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ( Teaching of Object-Oriented Programming Language ) 

 

- 1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ ( Mathematics for Computer Teacher ) 

 

- 1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา ( Database Management System in Education )

 

 

  ภาคการศึกษาที่  2

 

- 1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ( Information and Educational Communication Technology ) 

 

- 1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ( Information and Educational Communication Technology ) 

 

- 1181201 วิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Teaching of Basic Programming Language) 

 

- 1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Management Information System for Education)

Tags :