ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ภคมน ตะอูบ มคอ.3

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 933

  ภาคการศึกษาที่  1

 

- 1183607  วิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน  ( Website Design  for Teaching  and Learning ) 

 

  ภาคการศึกษาที่  2

 

- 1181202  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา 

 

- 1183406  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

Tags :