ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี มคอ.5

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2018 ผู้ชม 861

  ภาคการศึกษาที่  1

 

- 1181104   โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 

 

- 1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา Teaching Behavior Computer Education in in Secondary Education Level

 

  ภาคการศึกษาที่  2

 

 

 

 

 

Tags :