ประวัติความเป็นมา

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 811

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

         คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่าคณะวิชาครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครู โดยวิทยาลัยครูมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์ จึงสามารถผลิตครูระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชา ครุศาสตร์  มาเป็น  คณะครุศาสตร

Tags : ประวัติความเป็นมาโดยย่อ คณะครุศาสตร์