ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2021 ผู้ชม 568

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้น

 

ปรัชญา 

ครูดีสร้างคน  คนดีสร้างชาติ  ครุศาสตร์สร้างครูดี

วิสัยทัศน์ 

คณะครุศาสตร์  เป็นผู้นำในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
 3. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
 4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
 3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
 2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
 5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมหลัก  EDU        E : Efficiency     คือ  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ชุมชนและสังคม

       พึงพอใจ

                               D : Democracy  คือ  การทำงานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย

                               U : Unity          คือ  มีความรัก  ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร

อัตลักษณ์ของสถาบัน 

บัณฑิตมีจิตอาสา  สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น

จุดเน้นและจุดเด่นของคณะ 

ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Tags : ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น